wtorek, 29 grudnia 2015

1:72 / 20 mm pulp & weird world war 2 - complete ? list

Pulp and WWW2 in 20 mm? But why not the more popular 28mm scale? What are the reasons?
Pulp i WWW2 w 20 mm? Ale dlaczego nie w popularniejszej skali 28mm?

1. Collection of not-purely-pulpish figures and terrains.
If you already have a lot of figures, vehicles (cars, tanks, trains, ships) and terrains (houses,forests, roads and the like) suitable for colonial/WW1/interwar/WW2 in 20 mm / 1: 72, it is an absurd to start collecting all of those in the completely new scale.
1. Posiadany zasób innych niż wyłącznie pulpowych figurek i terenów w danej skali.
Jeśli masz dużo figurek, pojazdów i terenów do lat 1850-1950 w skali 20 mm/1:72, absurdem będzie rozpoczynanie gromadzenia nowych w nowej skali.

2. Price.
20 mm is cheaper. Figures are cheaper many times. Also terrain is cheaper. For example, trains in 20 mm is several times cheaper and much easier to find than trains in 28 mm. The same with model cars. Non-wargaming models suitable for 28 mm at ebay is very expensive due to more demand. And it is nice to have true horde of opponents against our heroes.
2. Cena.
Są tańsze. Figurki są tańsze wielokrotnie. Tańsza jest też scenografia. Np pociągi w 20 mm są wielokrotnie tańsze i dużo łatwiejsze do znalezienia niż pociągi w 28 mm. Takoż samochody. Nie-wargamingowe modele pasujące do 28 mm na portalach aukcyjnych są znacznie droższe, w związku z droższym popytem. Poza tym miło użyć przeciwko bohaterom istnej hordy tubylców.

3. Volume.
Platoon of 28 mm figures takes so much space as 20 mm company. Especially relevant in the case of terrains. It's easier to keep terrains, because in 20 mm it occupies several times less volume. In the trunk of a car you can carry the entire city.
3. Objętość.
Pluton figurek 28 mm zajmuje tyle miejsca ile kompania w 20 mm. Zwłaszcza w przypadku terenów ma to znaczenie. Łatwiej przechowywać tereny, bo zajmują kilkukrotnie mniejszą objętość. W bagażniku samochodu osobowego można przewieźć całe miasto.

4. Mapping
The table can cover the whole town, not just the intersection. It is easier for a more realistic ranges. Tactical situations can be more interesting. Combat of squads is more realistic than single soldiers. You can put on the table several vehicles, and it does not look like a parade ground. You can deploy the entire railway station and play a scenario of a moving train. One tank wont dominate whole table.
4. Odwzorowanie
Stół może obejmować całe miasteczko, a nie tylko skrzyżowanie. Łatwiej o bardziej realistyczne zasięgi. Sytuacje taktyczne mogą być ciekawsze. Walka drużyn jest bardziej realistyczna niż pojedynczych żołnierzy. Można na stole postawić kilka pojazdów, i nie wygląda to jak plac defiladowy. Można rozstawić całą stację kolejową i rozegrać scenariusz z poruszającym się pociągiem. Jeden czołg nie zdominuje całego stołu.

5. Completeness
Pulp figures at 20 mm are quite rare than in 28 mm, so you can afford to have them all . OCD will not ruin your budget.
5. Kompletność
Figurki pulp w 20 mm są względnie rzadsze nić w 28/15 mm, więc można sobie pozwolić na posiadanie ich wszystkich. OCD nie zrujnuje budżetu.

6. Weight.
28 mm metal figurines are relatively heavy - solid shelves are recommended. 20 mm mostly plastic figures are relatively light, thus it is easier to move and transport the sets. You wont get a hernia carrying whole set.
6. Waga.
Metalowe 28 mm figurki swoje ważą. 20 mm w większości plastiki półek nie zarwą, łatwiej przenieść i przewieźć scenografię. Nie dostaniesz przepukliny niosąc komplet do gry.

7. Experience.
In 20 mm you can rely on washes; masses of opponents You can even dip (with f.ex. Army Painter QuickShade). 28 mm figurines are differently paint, you need to use a lot of highlights (and other advanced painting techniques) to get a good results. If You already know how to paint 20 mm, maybe it is a good idea to keep with it?
7.Doświadczenie
W 20 mm można polegać na washach; masy przeciwników można nawet dipować (np. pokostem Army Painter QuickShade). Figurki 28 mm maluje się inaczej, by uzyskać dobry rezultat należy użyć wielu rozjaśnień i zaawansowanych technik malarskich. Skoro już potrafisz malować 20 mm, to może należy się tego trzymać?

8. Speed of paint
It is arguable, but judging after my experience and results of others, painting one 28 mm figure takes as much as whole squad od 20 mm figures. I admit, it is not so important in pulp skirmish like Pulp Alley. Afterall it is Yours aesthetic decision, whether several 28 mm figures make more visual impact than horde /company of 20 mm.
8.Szybkość malowania
To dyskusyjne, ale sądząc na podstawie mojego doświadczenia oraz rezultatów innych wargamowiczów, pomalowanie jednej 28 mm figurki zajmuje tyle ile pomalowanie całej 20 mm drużyny. Przyznaję, nie ma to aż takiego znaczenia w skirmiszach typu Pulp Alley. Ostatecznie, to Twoja etsetyczny wybór, czy większe wrażenie robi na Tobie kilka 28 mm figrek czy 20 mm horda / kompania.Producent list (please help me build the list):
Lista producentów (proszę podawać kolejnych):PLASTIC:

Whole WW2 range
Actually much more periods


Just examples:

Airfix
Set 01733 Tarzan Figures / HaT Set 7018

Esci
Set 237 French Foreign Legion

Ceasar Miniatures
Set H006 WWII Underground Resisters (Partisans)
Set H056 Partisans in Europe
Caesar Set H049 Nubian Warriors (good as cheap natives)
H081 - German WW2 Infantry Marching
Set 103 Undead
Set 107 Lizardmen
Set 108 Ratmen
Set F110 Undead Camp Zombies
Set F004 Modern Zombies

HaT
Set 8153 Australian Light Horse
Set 8180 Gardner Gun
Set 8182 Natal Native Horse
Set 8190 WWI ANZAC Heavy Weapons
Set 8191 Zulus
Set 8192 Natal Native Contingent
Set 8203 Colonial Wars Indian Infantry
Set 8206 Frontier Light Horse
Set 8207 Baggage Camels [Not yet released]
Set 8208 Hadendowah Camelry
Set 8236 WWI Indian Infantry
Set 8256 WWI British Artillery Crew
Set 8268 Askari
Set 8269 Ruga-Ruga
Set 8270 Schutztruppe
Set 8271 Dervish Warriors
Set 8272 WWI British Cavalry
Set 8286 Colonial Ox Wagon [Not yet released]
Set 8287 Colonial General Service Wagon [Not yet released]
Set 8289 Colonial Bengal Lancers
Set 8292 World War I British Expeditionary Force -Infantry (Early)
Set 8293 World War I British Khaki Drill (Tropical)

Dark Dream Studio
Set 72003 Pilots of the First World War

Red Box / Alliance
Set 72028 Civilian Volunteers
Set 72037 Policemen and Citizens
Set 72036 Gangsters
Set 72004 Afghan Warriors
Set 72019 Russian Sailors
Set 72029 Italian Sailors, both as Captain Nemo's crew
Stalkers. Set 1
Stalkers. Set 2
Survivors (antizombies)
Rednecks
Zombies 1
Zombies 2

Dark Alliance
Set 72023 Zombie
Set 72024 Zombie 2

Strelets
Set 056 Boers

Set M044 Red Army in Winter Dress
Set M045 Red Army in Summer Dress
Set M060 German Infantry in Gas Masks
Set M084 Soviet Partisans in Winter Dress
Set M085 Soviet Partisans in Summer Dress
Set M086 Police Battalion
Set M105 WWII Early American Soldiers
Set M103 Union of South Africa
Set M104 Japanese Imperial Airborne Troops - very pulpy
Set M112 WWII US Navy with Anti-Aircraft Machine-Gun
Set M113 Early WWII American Soldiers 2
Set M114 WWII Japanese Troops in Tropical Uniform
Set M120 IJA Paratroopers
Set M122 Turkish Infantry in Tropical Uniform
Set M127 Arab Revolt Foot Rebels
Set 172 Arab Uprising
Set 115 Lawrence of Arabia
Set 164 Red Cavalry in Summer Dress
Set 165 British Camel Corps
Set 166 Australian Camel Corps
Set 167 Turkish Camel Corps
Strelets Set M054 Bashi-Bazouks
Strelets Set 185 Foot Rif Rebels
Strelets Set 186 French Foreign Legion Early XX C.
Strelets Set 187 French Foreign Legion WWII
Strelets Set 190 Mounted Rif Rebels
Strelets Set 191 Rif Rebellion
Strelets Set 192 French Foreign Legion Desert Patrol
Strelets Set M147 French Foreign Legion in Attack
Strelets Set M146 French Foreign Legion in Camp
Strelets Set M148 Arabs in Retreat
Strelets Set M143 Long Range Desert Group at Rest
Strelets Set M145 SAS Desert Ambush
Strelets Set M144 Long Range Desert GroupStrelets Set 291 M1916 37mm Gun with French Foreign Legion Crew
Strelets Set 290 French Foreign Legion Artillery

Orion
Set 72026 Basmachi
Set 72011 Red 1st Cavalry

Waterloo 1815
Set 010 X Mas

Odemars
Set CREA04 Operation Antarctica - Haunebu

Ykreol
Set YK05 Project R.F.Z. (Set 1)

Legion of NightmareMETAL:

Elhiem Figures
Pulp, Horror & Adventure - the first page you should visit
Civilians
Police
Survivors, gangsters, civilians
Zombie and Zombie Hunters


CP Models
Zombies, vampires, cultists, adventurers, Bad Guys
More cultists
Secret Police
Gangsters & Cops
Nazi Rocketmen and Heer 1946
British Police
Darkest Africa
Lizardmen


Force 20 Miniatures
via Elhiem Figures
or via Tabletopscale.com
DS01 Force 20 Historical - Port of Call (sailors)
DS02 Force 20 Historical -G Men/ Gangsters
DS03 Force 20 Historical Explorers
DS04 Force 20 Long Range Desert Group
DS06 Force 20 OSS Det.101
DS06b Force 20 OSS Det. 101
DS08 Force 20 Smugglers!
DS07 Force 20 Resistance Fighters
DS07b Force 20 Resistance Fighters set 2


Early War Miniatures
A lot of nice figures, suitable also for expanding plastic ranges, amongst others:
Over the Top ranges
Interwar


Minairons Miniatures
Minairons
Racing cars, militias, amongst others fighting women...
http://www.minairons.eu/en/19-1-72-scale-figures-spanish-civil-war?p=2


Stan Johansen Miniatures
road warriors, gangsters, cultists
civilians & Boxer Rebellion
police, despot guards & civilians
bush wars: African & mercenaries
Arab civilians


Hagen Miniatures
Continental-European alliance infantry squad (= Powerarmoured Panzer Grenadiers with Stg 44 & MG42)
picture 1
picture 2


RH Models
http://www.rhmodels.com/7.html
Liberation - 20mm Modern Living Catalogue Living Catalogue

Tin-Soldier / Reviresco
Ford Model T
Rolls-Royce
Trucks
Starguard SF figures: robots, aliens etc
Train & train crew


Khurasan Miniatures
strange slimy black creatures from space
which You can see here at my blog.


Eureka miniatures/GZG
alien hunter
Power Armor Troopers, several types - their unarmored humans IMVHO do not suit 1:72/20 mm


MJ Figures
parasitic aliens from ancient Egypt traveling through astro door
Vampire Lords
Werewolfs and werecreatures
Astro Doors analyst team (operators were discontinued?, but Elhiem wants to create "Astro Door" One team)

Irregular Miniatures
Very British Civil War - VBCW in 20mm; Chinese warlord troops in their WWII/Chinese Civil War range, native Americans, Mexicans, WW1, WW2, SCW...


Wargames Supply Dump
fantasy and sci-fi figures


Lancer Miniatures
WW2 & WW1


Front Line Wargaming
miscellanea from WW1 and WW2


BandB Miniatures
very complete range, including Indy Jones & opponents, but rather 1:76, IMVVHO a little bit too small


Battlefield Miniatures
amongst others WW2 civilians and more and GestapoStone Wall Figures
Many, many 1900-1950 ranges f.ex. civilians or Chinese civil war


Sgt Major Miniatures
some WW2 stuff
civilians, including Cafe Rene, sailors, workers, refugees etc


Abberant Games
climatic post-apo figures and card


K-Kraftminiatures
cool scifi figures


Covert Intervention Games (ex-Force20 Miniatures)
ARC: War in the Shadows
http://www.covertintervention.com/collections/risen-war-in-the-shadows
https://www.covertintervention.com/collections/m-a-d-sciences-organization

Enfilade-figures.com
Good for modern 1950-2050 pulp. Dictator is lovely.
http://www.enfilade-figures.com/
My friend Warchol is also developing non-profit his small range of very nice pulp figures, so I have left here a space for him as an incentive. :) Join me with pressure/support at him. :)PREPAINTS, BOARDGAMES & TOYS:

Arcane Legions
many, many mythical/fantasy figures, mostly prepainted. Hundreds.


Die Schlacht der Dinosaurien
mounted armoured dinosaurs with riders


Kyosho Diecast
&
Oxford Diecast
vehicles of Bond


20 mm Wild West list
http://occasionalambush.blogspot.com


Please help me build the list!!!
Proszę pomóż stworzyć listę!!!
Google Plus
Google Plus for 1:72/20 mm fantasy

Blogs:
bunkermeister.blogspot.com
http://www.morvalearth.co.uk/Inch_High_Club/Morvalistan%201940/Mvstn40_04/Morvalistan%2040_4.htm

http://172minis.blogspot.com/2009/11/sci-fi-miniatures-and-scale.html

http://www.weirdwwii.com Battleground Weird WWII rules

Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures

wtorek, 3 listopada 2015

1:72 / 20 mm WW2 USA Paratroopers

Hello. Today I would like to present my 20 mm / 1/72 company of American WW2 paratroopers.
Cześć. Dzisiaj przedstawię moja 20 mm / 1:72 kompanię amerykańskich spadochroniarzy z 2 wojny światowej.

Figures of Esci/Italieri, Italieri AntiTank, Revell, Ceasar Miniatures and CP Models/TQD castings (last ones are metal, but even so they match perfectly, BTW those are probably best figures in 20 mm, wholeheartedly recommended).
Figurki Esci/Italieri, Italieri AntiTank, Revella, Ceasar Miniatures i CP Models/TQD castings (metale, ale idealnie pasują do pozostałych, genialne, najlepsze figurki w 20 mm, goraco polecam).
Figures painted green - for 1944-1945. As usually I wanted fastest way (speed painting) and went with:
1. Army Painter spray Necrotic Flesh
2. GW Athonian Camoshade wash
3. drybrush Army Painter Necrotic Flesh
4. equipemnt, weapons, skins, boots etc etc...
I am satisfied.
Figurki pomalowane na zieleń - 1944/45. Jak zwykle chciałem jak najszybszej metody i wymyśliłem takie cuś:
1. Army Painter spray Necrotic Flesh
2. GW Athonian Camoshade wash
3. drybrush Army Painter Necrotic Flesh
4. oprządzenie, ekwipunek, bron, skóra etc etc...
Jestem zadowolony.


Marked with great decals of Mustang Game Systems (15 mm, but fit like a glove up to 20 mm , recommended) as the 101st Airborne Division, but what the hell , I'll use them also in Italy, Africa, Norway and adventures in the style of pulps (against vampires, Predator, Goulds, dinosaurs, the NKVD or Cthulhu).
Oznaczone świetnymi kalkomaniami Mustang Game Systems (15 mm, a pasują jak ulał do 20 mm, polecam) jako 101st Airborne Division, ale co mi tam, będę ich też używał i we Włoszech, i w Afryce i w Norwegii, i przygodach w stylu pulp (przeciwko wampirom, Predatorowi, Gouldom, dinozaurom, NKWD czy Cthulhu).


Based on historical OdB it is whole company, both 1943 (3 platoons of 2 squads each) and 1945 (2 platoons of 3 squads each)...
Na podstawie historycznego OdB wyszła mi cała kompania zarówno wz. 1943 (3 dwudrużynowe plutony) albo wz. 1945 (2 trzydrużynowe plutony)...

HQ: officers and radiomen
Oficerowie i radiooperatorzy.

Medic and wounded tanker/pilot. Pilot figure after had been painted fell and broke right arm. I had to reuse it somehow. Welding and painting armband helped to hide figure's damage.

Sanitariusz i ranny czołgista/pilot. Po pomalowaniu figurka spadła, ramię się złamało, musiałem to jakoś ukryć. Lutownicą wyrzeźbiłem temblak.NCOs. Conversions: transplanted corpses.

Podoficerowie. Konwersje tułowiów.


During D-Day apparently every fourth paratrooper had Thompson SMG. Especially used by scouts, "assault" teams and sapper squads.
W trakcie D-Day ponoć co czwarty spadochroniarz miał pistolet maszynowy, początkowo dominował jakże lubiany "tomigan". Powszechny wśród zwiadowców, w zespołach "szturmowych" i saperskich.

Rilemens. Conversions: transplanted corpses.
Żołnierze, strzelcy. Konwersje tułowiów.

Tankhunters.
Łowcy czołgów.I can also turn an ordinary platoon into assault/pioneer platoon (SMGs, explosives, flamethrower, more bazookas). Flamethrower converted from Revell US Marine.
Mogę też zmienić zwykły pluton w pluton szturmowo-saperski (PMy, ładunki wybuchowe, miotacz ognia, więcej bazook). Miotacz ognia konwertowany z US Marine Revella.The sharpest support weapon of rifle platoon: 60 mm mortar (one per platoon). Effective, rapid and accurate, also in setting smoke screens, but relatively low ammunition stocks limited the use to the key moments of the battle.
Najgwałtowniejsza broń wsparcia plutonu strzeleckiego: 60 mm moździerz (jeden na pluton). Skuteczny, błyskawiczny i celny, również w stawianiu zasłon dymnych, jednak szybkie zużycie szczupłych zapasów amunicji ograniczały zastosowanie do kluczowych momentów walki.Beloved by all of us: Browning Automatic Rifles. Used unofficially in Italy by 504 PIR, during the D-Day by 505 PIR, and by 101 during St Mere Eglise defense . After Normandy used officially 1-2 per squad.
Ukochane przez nas wszystkich Browning Automatic Rifles. Używane nieoficjalnie we Włoszech przez 504 PIR 82 DSpad, w trakcie D-Day przez 505 PIR 82 DSpad, a przez 101 DSpad już w trakcie obrony St Mere Eglise. Oficjalnie powszechnie używane po Normandii, 1-2 na drużynę.Links:
http://theminiaturespage.com/boards/msg.mv?id=312958
http://theminiaturespage.com/boards/msg.mv?id=238472
http://theminiaturespage.com/boards/msg.mv?id=324089


Basic machine gun of US Paras: light machine gun M1919A4 (later A6) Browning.
Podstawowa broń maszynowa kompanii strzeleckiej: lekki karabin maszynowy M1919A4 Browning.
My camera somehow falsifies colors. Not true:
Mój aparat przekłamuje kolory. To nie są prawdziwe kolory:


True real life color - less green, more gray:
Prawdziwe, rzeczywiste kolory - zielonkawoszary:


Plus usual historical support of one section (4x LMG M1919A4 Browning) of Light Machine Gun Platoon (4 MGs per frontal rifle company). Although it used the same weapon as rifle companies, these soldiers were machine guns specialists (specialized training, more ammunition, indirect fire, tables, registration, etc), and are therefore differently based. May be treated as MMG, not LMG?
Plus typowe wsparcie półplutonem LKM ("section": 4 x LMG M1919A4 Browning), przypadające z batalionu na każdą wysuniętą kompanię strzelecką. Choć posługiwali się tę samą bronią co kompanie strzeleckie, żołnierze ci byli specjalistami broni maszynowej (specjalistyczne szkolenie, więcej amunicji, ogień pośredni, boczny, tabele, rejestracja etc), dlatego też są inaczej zapodstawkowani. Może będę ich traktował raczej jako MMG, a nie LMG?


"Generally speaking, a Rifle Company tasked with an assault role could expect the support of a four gun Platoon, which enabled a Section to be sited on each flank taking the target under crossfire."
www.bayonetstrength.150m.com/


As You may noticed, I mark every SAW/BAR/MG base with shells made of brass wire cut into few mm segments. It may be not so subtle, but it's easy to find SAWs. If there is too much "shells" I just cover it with static grass.
Mogliście zauważyć, że oznaczam każdą podstawkę broni maszynowej "łuskami" zrobionymi z pociętego na kawałeczki mosiężnego drutu. To nie jest najsubtelniejsza metoda, ale pozwala łatwo znaleźć erkamistę. Jeśli uznam, że "łusek" jest za dużo, przykryje je trawką.


I did not painted battalion 81 mm mortar platoon, because in reality it would fire off the board.
Batalionowego plutonu moździerzy 81 mm nie malowałem, bo ew. ogień prowadzi spoza planszy.

These figures cropped at Mohawk represent the most motivated soldiers (Big Men). In my system, these figures are used to mark squads with increased morale. In most systems can also used as a squad of patchfinders . Coversions as usual: implanted head, immodestly say sometimes quite successfully.
Te figurki ostrzyżone na irokeza reprezentują najbardziej zmotywowanych żołnierzy (bohaterów). W moim systemie te figurki służą do zaznaczania drużyn o podwyższonym morale. W typowych systemach mogą też być wystawieni jako drużyna patchfinders. Jak zwykle przeszczepiałem głowy, nieskromnie powiem, że niekiedy dość udanie.

These prone figures may be used to mark either entrenched or pinned squads.
Te leżące figurki mogą służyć do zaznaczenia drużyn okopanych albo przyduszonych.These mismatched figures are used in my system to mark stragglers or misdropped. These soldiers may move semirandomly (toward random direction or toward the sound of American machine guns) and if they are in the vicinity of the US unit they may try to join (unless they forget the password... ). Returning straggler may even be a specialist, f.ex.: interpreteur, engineer, sniper, FAO, chaplain - determined randomly. Of course Germany also are hunting stragglers, to interrogate them and for VPs.
Te niepasujące do niczego figurki oznaczają w moim systemie maruderów czy zagubionych na planszy przy zrzucie pojedynczych żołnierzy. Żołnierze ci mogą poruszać się (albo nie) półlosowo (w stronę losową lub w kierunku odgłosu amerykańskich karabinów maszynowych), a jeśli są w pobliżu oddziału amerykańskiego dołączają doń (chyba, że zapomną hasła...). Powracający maruder może się okazać jakimś specjalistą: tłumaczem, saperem, snajperem, FAO (obserwatorem), kapelanem, co jest określane losowo w momencie odnalezienia/schwytania. Oczywiście Niemcy również próbują złapać maruderów, po to aby ich przesłuchać i po Punkty Zwycięstwa.These figures may be used to mark either abovementioned stragglers/missdroped or point of paradrops.
Te figurki mogą służyć do zaznaczenia wcześniej wymienionych maruderów albo punktów zrzutu.I sculpted these containers in greenstuff and painted in 4 historical colors. Two containers are from Revell, two were sculpted. Color of parachute signaled US Paras the contents of the container. The color code was been changing before every operation, so contents of container was a mistery for a Germans.
Własnoręcznie wyrzeźbiłem w greenstuffie spadochrony zasobników zrzutowych, pomalowane w 4 historycznych kolorach. 2 kontenery są z Revella, dwa też wyrzeźbiłem. Kolor spadochronu sygnalizował Amerykanom zawartość zasobników. Kod kolorów był zmieniany przy każdej operacji, toteż zawartość danego kontenera była dla Niemców zagadką (jajko-niepodzianka).These markers can be used as a objective, Jump -Off Points (Chain of Command) or reinforcements points.
Znaczniki spadochronu zasobnika zrzutowego mogą być wykorzystywane w grze: jako cel terenowy (objective), Jump-Off Points (w Chain of Command) lub punkt uzupełnień.
In my system I set them randomly (as well as abovementioned stragglers) on the board outside the players starting zone.
AFTER that assets available to the US Paras are determined. These assets (content of containers) are described at paper cards 2x2 cm. Here's the list (I gladly accept any new suggestions):

1: BARs
2: flamethrower
3: explosives and mines
4: radio station
5: medikits
6: extra ammunition
7: sniper rifle
8: rifle grenades
9: smoke grenades
10 grenades
11: Thompsons
12,13,14,15: LGM
16,17: 60 mm mortar
18: food, chocolate, chewing gum, condoms (helps impressing civilians)
19: fuel
20: propaganda and dictionaries (helps interrogating POWs and civilians)
21 (hypotetical): container mined with explosive charges - it's a trap!

W moim systemie wystawiam je losowo (tak jak w/w maruderów) na planszy poza strefami rozstawienia graczy.
NASTĘPNIE określane są zasoby dostępne Amerykanom. Zasoby te (zawartość zasobników zrzutowych) opisane są na kartonikach 2x2 cm. Lista poniżej (chętnie akceptuję nowe propozycje):

1: karabiny BAR
2: miotacz ognia
3: materiały wybuchowe i miny
4: radiostacja
5: materiały opatrunkowe
6: amunicja dodatkowa
7: karabiny snajperskie
8: granaty nasadkowe
9: świece dymne (w tym do oznaczania celu nalotu)
10: granaty
11: Thompsony
12,3,14,15: KM
16,17: 60 mm moździerz
18: żywność, czekolady, gumy do żucia, prezerwatywy (ułatwia obłaskawianie ludności cywilnej)
19: paliwo
20: materiały propagandowe, słowniki (ułatwia przesłuchiwanie jeńców i ludności cywilnej)
21(hipotetyczny): kontener zaminowany - mina-pułapka?Some of the cards are removed before the game without notifying anyone about their content (containers which have been lost or misdrop).

After setting those markers, US player points chosen container and randomly draws one card. He reads it (the content of the container) secretly and hide the card under a pointed parachute marker. The US player always knows and can remind himself what the container contents (since US Paras know the correct parachute color code).

The German player can not read the contents of cards without German squad intercepting container. If German officer successfully interrogates a US POW, Germans can get a a glimpse of color parachute code and read a single card.

All the rest of cards represent the assets available to the US player at the start of the game (containers intercepted by US Paras before the start of the game, also outside the board).

Thanks to this mechanism: the US player will not initially have a whole assortement of weapons or equipment; both players are encouraged to look for conainers; game is less static.

Most containers is useless for the German player.

Część karteczek usuwana jest z gry bez powiadamiania kogokolwiek o ich zawartości (zasobniki, które zaginęły lub spadły poza planszą na niemiecką stronę).

Gracz amerykański wskazuje znacznik spadochronu i losuje po jednej karteczce. Zapoznaje się z jej treścią (zawartością zasobnika zrzutowego) w tajemnicy przed graczem niemieckim i umieszcza pod zadeklarowanym znacznikiem spadochronu. Gracz amerykański wie i zawsze może sprawdzić, który znacznik co zawiera (Amerykanie znają kod kolorów spadochronu).

Gracz niemiecki nie może się zapoznać z treścią karteczki (zawartością zasobnika) bez zdobycia zasobnika. Oficer niemiecki przesłuchując jeńca amerykańskiego może poznać kod kolorów i podejrzeć jeden znacznik.

Pozostałe karteczki oznaczają zasoby dostępne graczowi amerykańskiemu od początku gry (zasobniki, do których Jankesi zdołali dotrzeć przed rozpoczęciem gry, również poza planszą).

Dzięki takiemu mechanizmowi: gracz amerykański nie będzie początkowo dysponował całością posiadanej broni wsparcia czy zespołowej; obaj gracze mają zachętę do poszukiwania zasobników; gra jest mniej statyczna.

Większość zasobników zrzutowych jest dla gracza niemieckiego bezużyteczna.http://theminiaturespage.com/boards/msg.mv?id=385907


Bailed out Sherman's crew, supporting US Paras.
Załoga zniszczonego Shermana, wspierającego spadochroniarzy.Now just glue the grass and tufts ....

Teraz tylko przylepić trawkę i kępki....
Hope You like them. Geronimo!
Mam nadzieję, że się podobało. Najkrótszą drogą!

Dyskusja na Strategie.net.pl
Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures

piątek, 23 października 2015

Part 2: converting and sculpting plastic figures with soldering iron / Konwersje lutownicą

Doubts were expressed as to whether described in the previous entry method can also be used to convert uniformed figures, and not just "irregulars". Of course, just have to be careful to not destroy equipment. The easiest way to make such modifications is by changing pose without disturbing the figures equipment or uniform. So converting elbows and knees, welding into the folds of uniform.
Wyrażano wątpliwości, czy opisaną w poprzednim wpisie metodą można konwertować również umundurowane figurki, a nie tylko "nieregularne". Ależ oczywiście, należy tylko uważać, ażeby nie zniszczyć oporządzenia. Najłatwiej dokonać takich modyfikacji poprzez zmianę ustawienia figurki bez naruszania jej oporządzenia i munduru. Czyli konwertujemy łokcie i kolana, wnikając rozgrzaną lutownica w fałdy munduru.


Let's see:

HaT Set 8203 Colonial Wars Indian Infantry.


My absolute basic requirements are a ban on cloning within the squad and the ban on cloning officers.Moje minimum to zakaz klonowania w obrębie drużyny i zakaz klonowania oficerów.

I have to convert most of the officers. That's easy. Elbows and armpits.
Musze skonwertować większość oficerów. To akurat jest łatwe. Łokcie i pachy.

Black - cutting. Red - welding with soldering iron. Green - pression.
Na czarno - cięcie. Na czerwono - nadtapianie lutownicą. Na zielono - nacisk fizyczny.


I hate unnatural poses. That running riflemen has to lower his leg.
Nie podobają mi się pozy nienaturalne. Noga biegnącego idzie w dół.
I want to create 4 squads within no pose will be repeated.
Chcę stworzyć 4 drużyny, a w każdej nie będzie powtarzających się póz.
So I have to convert half of 8 of those riflemens. Slit the bases/stands with a scalpel. Melt the groin/popliteal pits and quickly press/rotate the leg. Finally, what it is not necessary, complete the enlarged bases/stands with cut & melt pieces of sprues.
Muszę zatem skonwertować połowę z każdej 8 żołnierzy. Rozcinam skalpelem podstawki. Nadtapiam pachwiny/doły podkolanowe a następnie szybko naciskam podudzia/obracam nogi wzdłuż długiej osi. Na koniec, co jest niekonieczne, uzupełniam powiększone podstawki dociętymi i nadtopionymi kawałkami ramek.


Thanks to such method figures silhuette is diversified and visually different enough from the original, that does not offend aesthetically within a single squad. At the same time not violating uniform or equipment. It took me 3 minutes for a figure. Whole platoon less than an hour.
Dzięki temu sylwetka figurki ulega dywersyfikacji i wizualnie różni się na tyle od pierwowzoru, że nie razi to estetycznie w obrębie jednej drużyny. Jednocześnie nie naruszam munduru, oporządzenia ani wyposażenia. Zajęło mi to 3 minuty na figurkę. Całość niecałą godzinę.I wish you patience, fresh air and good luck. See You soon.
Życzę cierpliwości, świeżego powietrza i powodzenia. Do zobaczenia!

Discussion at TMP
Dyskusje na Strategie.net.pl
Discussion at HaT Forum
Discussion at Benno Figures