wtorek, 31 grudnia 2013

Alien trees / Xenodrzewa - tutorialWiele osób pytało się, jak zrobiłem drzewka widoczne na zdjęciach.

1. Zaplanuj kolorystykę xenoflory, odmienną od naszej, tutaj przykład i inny przykład


Ja wybrałem kolory: fioletowy (zamiast brązowego) i pomarańczowy (zamiast zielonego) z błękitnymi detalami. Dobrze pasuje do futra moich ukochanych tygrysoludzi (Kilrathi / Kzinów).

2. Znajdź (najlepiej późnym latem) malutkie szyszeczki.
3. W co większe szyszeczki wbijasz od dołu gwoździe, jeśli się uda.
4. W deskę do sprayowania delikatnie wbijasz inne 2 cm gwoździe.
5. Sklejasz te gwoździe i szyszeczki przy użyciu gorącego kleju.
6. Nakładasz najtańszy mocny kolorowy spray, może być samochodowy, w moim przypadku - pomarańczowy, tylko z boku i z góry, nie za dużo - zadbaj by farba nie dostała się pomiędzy płatki szyszki, pozostaw tam naturalny cień.
7. Od góry opcjonalnie możesz nałożyć minimalne rozjaśnienie (tzw. zenithal highlighting) jakimś jaśniejszym sprayem, np żołtym.
8. Wyciągasz gwoździe z deski przy użyciu wąskich kombinerek.
9. Przyklejasz gwoździe gorącym klejem do obciążników - nakrętek i do jakiegoś kartonu. Szyszka ma stać w miarę pionowo na "bulwie" kleju, gwoździ i nakrętek. Czekasz, aż klej ostygnie. Pilnujesz, by obciążniki były na poziomie gruntu, na dole. Dzięki temu drzewka można przechowywać w standardowych pojemnikach wyściełanych folią magnetyczną.
10. Formujesz z kolejnych warstw gorącego kleju (najlepiej barwnego, ale może być przeźroczysty) pistoletem do kleju: korzenie, fałdy pnia, gałęzie. Mają zastygać na kartonie. Po ostygnięciu delikatnie odrywasz /odcinasz od kartonu.
11. Opcjonalnie możesz podrapać powierzchnię pnia pilnikiem.
12. Malujesz "klejowe" pień, korzenie i gałęzie, np. fioletem. Rozjaśnienie. Czarny wash.
13. Ziarnka ryżu albo pszenicy zabarwiasz na kontrastujący kolor, np na błękitno. Po wyschnięciu moczysz je w kleju i wbijasz pomiędzy płatki szyszki, tworząc egzotyczne owoco-kwiaty.
14. Lakier w sprayu.


Many people have asked how I made the tree visible in the pictures.

1. Plan Your colour set of xenoflora, the more exotic the better .

Here's Matakishi example and here another one.

I chose the colors : purple (instead of brown) and orange (instead of green) with blue detailing. It goes well with my beloved fur of Kilrathi / Kzin /Felids .

2. Find (preferably in late summer) tiny cones.
3. You may try to put the additional steel nail to the bottom of  bottom of bigger of cones.
4. Push gently 2 cm steel nails into spraying board.
5. Hotglue nails and cones.
6 Spray the cheapest strong color, may be automotive, in my case - orange, only the side and top, not too much - make sure the paint does not get between the petals cones, so that there is some natural shadow.
7. Optional zenithal highlighting: from the top you can spray a bit of lighter colour, such as yellow.
8. Gently pull the nails out of boards with a narrow pliers .
9. Hotglue nails and cones to weights  - the steel nuts and to some cardboard. Position cone standing vertically on "tuber" glue, nails and bolts. Wait till cool. Take care that weights were at ground level, at the bottom. As a result, trees can be stored in standard containers lined magnetic foil.
10. With glue gun form successive layers of hot glue (preferably colored , but can be transparent): roots , trunk folds, branches. Let congeal on the carton. Once cooled, gently peel-away /cut from cardboard.
11. Optionally you may scratch the surface of the trunk with a file.
12. Paint gluetrunk, f.ex. violet . Lighten. Black wash.
13. Colorize grains of rice or wheat with a contrasting color, f.ex. ultramarine. After drying wet grains in glue and stick between the petals cones, creating exotic fruit or flowers.
14. Lacquer spray.


Tutaj widać granicę ziemskiej kolonii próbujacej terraformować egzotyczną planetę
Here is border of terran colony trying to terraform exotic planet...Zwróćcie uwagę na pasujący kamuflaż pojazdu, nieprzemalowanego Matchboxa.
Please note the suitable camouflage pattern of vehicle, not-repainted Matchbox.

 


Dostałem się z tym postem na główną stronę Dropship Horizon!
I hit the main page of Dropship Horizon with this post!

SEE YOURSELF! :)

Do zobaczenia!
Hope You enjoy. Feel free to ask. See You soon!.niedziela, 29 grudnia 2013

15 mm SF Niebieska Armia / 15 mm sci-fi Blue Army

zdjęcia żołnierzy Federacji 043

Witam. Dzisiaj przedstawię moją 15 mm Niebieską Armię SF(z pomarańczowymi wizjerami, albowiem są to kolory dopełniające się). To była moja pierwsza pomalowana przez mnie armia w 15 mm, dopiero się uczyłem, wybaczcie proszę błędy.
Welcome. Today I will present my 15 mm SciFi Blue Army (with orange visors, because those are complementary colors ). It was my first army painted in 15 mm, so a bit training one, thus please forgive me any errors.


FIGURKI PIECHOTY
firmy Critical Mass Games figurki Arc Fleet - anatomiczne, wyraźne odlewy, b.liczne ciekawe pozy, trochę linii podziału, delikatne cienkie nogi i snajperki, b.polecam:
- Recon (u mnie: piechota),
INFANTRY
made by Critical Mass Games - anatomical, clear castings, multiple interesting poses, some dividing lines, delicate thin legs and a sniper rifle, strongly recommended:
- Recon (for me : infantry ),


zdjęcia żołnierzy Federacji 019

- Drop Troopers (u mnie: szturmowcy w pancerzach niewspomaganych uzbrojeni tylko w pistolety maszynowe),
- Drop Troopers (for me: stormtroopers in unpowered armor, armed only with submachine guns),

zdjęcia żołnierzy Federacji 026

- Augments (u mnie: piechota w pancerzach wspomaganych/egzoszkieletach, pełniąca również funkcje delegowanych operatorów broni ciężkiej w drużynach szturmowców) tutaj z rkm...
- Augments (for me : powerarmoured infantry, acting also as delegated operators of squad support weapons in squads of stormtroopers) here with SAW...

zdjęcia żołnierzy Federacji 004
zdjęcia Federacji 010

... tutaj Pancerni z wyrzutniami plasmy (lepszy granatnik)....
... here Augments with plasma launchers (kinda better grenadelauncher)...

zdjęcia żołnierzy Federacji 005

... a tutaj Pancerni z wyrzutniami mikrorakiet.
... and here Augments with Micromissiles.

zdjęcia żołnierzy Federacji 003

- śmigacze
- gravbikes

zdjęcia żołnierzy Federacji 023
zdjęcia żołnierzy Federacji 024


FIGURKI MECHÓW
firmy Art Crime Production Games zwane Valkirie - 4 typy, wyraźne odlewy, bardzo twarde i wytrzymałe, trochę linii podziału formy, trudne w montażu, drogie, polecam.
MECHS
made by Art Crime Production Games called Valkirie - 4 types, clear castings, very hard and tough, a little parting line, difficult to build, quite expensive, recommended.


niebieski mech
niebieski mech 2
niebieski mech 3
niebieski mech 4
niebieski mech 5
niebieski mech 6
niebieski mech 7
niebieski mech 8
niebieski mech 9

MALOWANIE (tylko Valleyo)
błyskawiczną metodą washa na goły metal zmodyfikowaną nieco:
- bez podkładowania, sam umyty goły metal;
- Blue Wash bezpośrednio na goły metal (z ominięciem broni) dwukrotnie; kłopotliwe na duże płaskie powierzchnie mecha, w razie błędu można zeskrobać i powtórzyć;
- obicia (weathering) robimy poprzez przetarcie krawędzi na łokciach i kolanach (zwłaszcza mechów i pancerzy wspomaganych) zwilżonym patyczkiem higienicznym lub wykałaczką (zeskrobujemy warstwę washa na krawędziach figurek odsłaniając goły błyszczący metal);
- wizjery jako klejnot: pomarańczowy, czerwony wash w figurce trzymanej do góry nogami, żołty wash;

PAINTING (Valleyo only)
with lightning fast method of wash on bare metal slightly modified:
- no priming, just cleaned bare metal;
- Blue Wash directly on bare metal (bypassing weapons) twice; cumbersome for large flat surfaces, in case of error just scrape and repeat;
- weathering by scraping - wiping edge on the elbows and knees (especially mechs and ACS) moistened swab or toothpick hygiene (wash layer peeling at the edges of figures reveals a bare shiny metal);
- visors as a jewel, but simpler: first Orange, then Red Wash to the figurine held upside down, finally Yellow Wash;


- karabiny: na goły metal wash-samoróbka zrobiony z Gunmetal, wody demineralizowanej i Flow Enhancera (może być detergent);
- rifles: wash bare meatl with mix of Gunmetal, demineralised water and Flow Enhancer (can be a detergent);

zdjęcia żołnierzy Federacji 019

- karabiny maszynowe: Gunmetal, Black Wash, drybrush Gumetal i Silver;
- SAW: Gunmetal, Black Wash, drybrush Gumetal and Silver;

zdjęcia żołnierzy Federacji 018
zdjęcia żołnierzy Federacji 016

- wyrzutnie plasmy: Umbra Wash, drybrush Bronze i rozjaśnienie Gold;
- plasma cannons: Umbra Wash, drybrush Bronze and brighten Gold;

zdjęcia żołnierzy Federacji 006

- snajperki: Green Wash;
- sniper rifles: Green Wash;

zdjęcia żołnierzy Federacji 015

- granatniki: Red Wash na magazynek;
- grenade launchers: Red Wash on the magazine;

zdjęcia żołnierzy Federacji 017

- prostota: wszelkie błędy po prostu zeskrobujemy!
- simplicity : any errors can be simply scraped off!


zdjęcia żołnierzy Federacji 053a

- oznaczenia drużyn w formie naramienników dowódców pomalowanych odpowiednimi kolorami: chromatycznymi piechotę (ARC Recon), achromatycznymi (czerń, biel, szarość, szachownica) szturmowcyów (ARC Drop Troopers), metalicznymi (złoto, srebro, miedź i brąz) pancernych (ARC Augments).
- teams marks on commanders shoulder painted with appropriate colors: chromatic Infantry (ARC Recon), achromatic (black, white, gray, checkerboard) stormtroopers (ARC Drop Troopers), metallic (gold, silver, copper and bronze) PowerArmours (ARC Augments);

zdjęcia żołnierzy Federacji 011
zdjęcia żołnierzy Federacji 012
zdjęcia żołnierzy Federacji 009
zdjęcia żołnierzy Federacji 007WNIOSKI:
1. Ta metoda malowania jest błyskawiczna, prosta i bezbłędna, dobrze uwidacznia wyraźną rzeźbę figurek CMG. Niestety słabo działa z innymi kolorami (Red Wash Valleyo - źle, Green Wash Valleyo i Citadela - jako tako, Sepia Wash Valleyo - całkiem, całkiem, pokażę rezultaty w przyszłosci). Słabo działa z obłokrawędzistymi figurkami typu Laserburna lub GZG. Nie nadaje się do pokrywania większych gładkich powierzchni.

2. Problem braku figurek szturmowców z bronią ciężką (ARC Drop Troopers uzbrojonych w SAW) rozwiązałem kreatywnie delegując nadmiarowych operatorów broni ciężkiej w pancerzach wspomaganych, co szerzej opisałem na TMP.

3. Życzyłbym sobie, aby Critical Mass Games wydało zestaw ARC Fleet Recon Support, z żołnierzami: klęczącym operatorem pada/tricordera/medpakietu (technik/haker/medyk) oraz nosicielem walizek (amunicyjny do wyrzutni rakiet/saper/medyk) oraz ARC High Command z oficerami dla Reconów, DropTroopers i Augments, coby móc wykorzystać tę armię w systemach wymagajacych herosów.


CONCLUSIONS:
1. This method of painting is swift, easy and flawless, reveals well a distinct sculpture of CMG figures. Unfortunately, it works poorly with other colors (Red Wash Valleyo - bad, Green Wash Valleyo or Citadel - so so, Sepia Wash Valleyo - acceptable, I will show results). It also works poorly wth not so well defined (sharply sculpted) figures, like Laserburn or GZG. Definitely not suitable for covering large smooth surfaces.

2. The problem of lack of stormtroopers with heavy weapons (ARC Drop Troopers armed with a SAW) I'd solved creatively by delegating redundant Augments-operators of heavy weapons, what I'd described here on TMP.

3 I wish Critical Mass Games issued a set of ARC Fleet Recon Support Set: kneeling operator pad/tricorder(technician/hacker/medic) and suitcase carrier (ammo for the rocket launcher/engineer/medic) as well as ARC High Command Set - officers for Recon, DropTroopers and Augments, so the army could be used in systems requiring Big Guys.zdjęcia żołnierzy Federacji 032

Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia!
Hope You enjoyed! See You soon!

Witam / Welcome

Witam na moim blogu dedykowanym grom, głównie strategicznym, czasem planszowym, najcześciej jednak bitewnym (figurkowym):

- w skali 20 mm/1:72 historyczny, zwłaszcza pierwsza połowa XX wieku, w ujęciu militarnym ale i przygodowym (pulp);
- w skali 15 mm fantastyka/SF/space opera.

Będę tutaj zamieszczał wpisy o pomalowanych modelach, relacje z rozegranych gier (AARy), recenzje, opinie i inspiracje.

Lakoniczne wpisy.

Do zobaczenia!

Welcome to my blog dedicated to gaming (there are many like it - or better - but this one is mine), sometimes boardgaming, usually wargaming, mostly:

- 20 mm/1:72 historical, especially first half of XX century, military and pulp;
- 15 mm sci-fi.

I will be posting here relations, after action reports, reviews, opinions and inspirations.

Expect conciseness.

My main language is Polish, but most of posts will have English version written in contrasting color. Sorry for any potential mistakes.

Hope You will enjoy.