niedziela, 11 maja 2014

Konkurs Modelarski Forum Strategie (VI edycja)

Chciałbym ogłosić rozpoczęcie VI edycji Konkursu Modelarskiego Forum Strategie, którego ponownie mam zaszczyt być organizatorem.
I would like to announce the launch of the sixth edition of the Modelling Contest of polish forum Strategie.net.pl, which again I am honored to be an organizer . At least passive knowledge of polish language will be helfpul.

Zacytuję Raleena, Admina Forum Strategie:

Wszystkich wargamerów malujących figurki zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie modelarskim organizowanym już po raz szósty przez Forum Strategie. Nieważne w jaki system bitewny gracie i jaki okres historyczny preferujecie. Również jeśli chodzi o skale modelarskie, możliwości wystawiania prac są szerokie (poruszamy się jednak w ramach skal standardowo stosowanych w wargamingu historycznym). Opracowując formułę tego konkursu staraliśmy się zorganizować go w ten sposób, by mogła w nim wziąć udział jak największa liczba uczestników.

Malowanie prac potrwa do 7 września 2014 r. Potem nastąpi wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród. Czasu na malowanie jest więc sporo i można spróbować sił w każdej z trzech kategorii konkursowych.

To quote Raleen, Admin of Forum Strategie.net.pl:
We would like to invite all wargamers to take part in a modeling contest organized for the sixth time by Forum Strategie.net.pl. Every system and every historical period counts. Nearly every scale of figures. We tried tried to organize it in such a way so as the largest number of participants could participate.

Painting work will continue until September 7, 2014, then voting, selecting winners and awards ceremony. There is a lot of time to paint, and you can try your hand at each of the three categories of competition.


Informacja o kategoriach konkursowych, nagrodach i terminach:
Information about the competition categories , prizes and dates:
http://strategie.net.pl/viewtopic.php?f=231&t=13077


Regulamin konkursu:
Rules of the contest:
http://strategie.net.pl/viewtopic.php?f=231&t=12429


Dział konkursu na Forum Strategie, gdzie prezentowane są prace konkursowe:
Part of forum dedicated to Contest on Strategie.net.pl, with showcases the work of the competition :
http://strategie.net.pl/viewforum.php?f=231


Sponsorami nagród w konkursie są:
Sponsors of prizes in the competition are :
Serdecznie zapraszamy.
We wholeheartedly invite everybody (albeit passive at least knowledge of polish language would help)


Pytania i prośby proszę kierować do mnie via:
Questions and requests, please contact me via:
http://www.strategie.net.pl/viewtopic.php?f=231&t=10093

niedziela, 4 maja 2014

15 mm Powerarmoured mercenaries / Pancernowspomagani najemnicy - Part 2: Rebel Minis

Ciąg dalszy pancernowspomaganych najemników.
Powerarmoured mercenaries continued.

2. Zespól najemników: "ZIELONE GOLEMY"
2. Mercenary Squad: "GREEN GOLEMS"


CATs 006

FIGURKI

WildCAT i Tom CAT firmy Rebel Minis. Wyższe od przeciętnego człowieka, ale za drobne by schować w środku człowieka. Świetnie zaprojektowane, szczegółowe, genialnie wyważone (stoją same, bez żadnych podstawek), bardzo wyraźne odlewy, minimalne linie podziału, dwie pozy nóg (trochę za mało!), ręce w pełni ustawialne, bardzo wytrzymały metal, bardzo polecam. Nie dałem rady ich spinować, ale trzymają się bardzo mocno na klej dwuksładnikowy do metalu. Pojawiły się jeszcze Fire CATy, ale kupię dopiero jak dorobią nowe ustawienie nóg.


CATs 005

MINIATURES

Wildcat and Tom CAT made by Rebel Minis. Higher than the average person, but too small to be piloted by the human inside. Well-designed, detailed, brilliantly balanced (stand alone!, without any bases), very explicit casts, minimal mould lines, legs in two position (a bit too little, IMVHO), arms fully adjustable, very strong metal, highly recommend. I did not succeded to pin them, but two part epoxy glue did the work nicely and resistantly. Recently there are also Fire CATs, but I will buy them if new set of legs arrive.


CATs 004

MALOWANIE

Pomalowani błyskawiczną metodą washa na goły metal zmodyfikowaną nieco:
- bez podkładowania, sam umyty goły metal;
- Athonian Camoshade (zielony wash) Games Workshop (Valleyo Green Wash jest niestety za mało zielony, wygląda źle) bezpośrednio na goły metal dwukrotnie; kłopotliwe na duże płaskie powierzchnie mecha, w razie błędu można zeskrobać i powtórzyć;
- drybrush na kolanach Valleyo Silver (?).
- oczy Valleyo Red i Valleyo Red Wash
- pewnie jeszcze coś poprawię, może pociski z wyrzutni rakietowych...
Macie jakieś pomysły co bym mógł tutaj poprawić/domalować? Black/Gunmetal wash na spojenia? Plamy kamuflażu na tarczę?


CATs 003

PAINTING

Painted with lightning fast method of wash on bare metal slightly modified:
- no priming, just cleaned bare metal;
- Athonian Camoshade (green wash) Games Workshop (Valleyo Green Wash is, unfortunately, not enough green, it looks bad) directly on bare metal twice; cumbersome for large flat surfaces down in the event of an error, you can scrape and repeat;
- weathering by drybryshuing with Silver (?).
- Valleyo Red eyes with Valleyo Red Wash
- I supose something will be corrected, maybe missile in the launchers...
Any ideas, what else details should I paint? Black/Gunmetal wash to joints? Camo spots to shield?


CATs 002

NARRACJA

Ponieważ te figurki są za małe by zawrzeć w środku pilota, musiałem przyjąć jakieś wytłumaczenie. Otóż w moim świecie są one cyborgami w stylu Robocopa (zwłaszcza Robocop 2). Sterowane mózgiem okaleczonego weterana. Generalnie na polu bitwy są świetne, mogą się kryć za narożnikiem budynku, okopac się, czołgać, pływać, wspinać się na budynki, błyskawicznie biec. W moim systemi dysponują aż trzema kartami aktywacji. Dlatego też przyciagąją ogień wroga, są priorytetowym celem ostrzału przeciwnika. Jedyne czego nie potrafią to uspokajać cywilów, są za to świetne w ich zastraszaniu. Mają też inna gigantyczną wadę - wrogość opinii publicznej. Powszechnie uważa się, że mózgi w takich cyborgach muszą ześwirować (w Shadowrunie nazywało się to cyberpsychozą), dlatego też w większości demokratycznych państw takie cyborgi są zakazane. Jest to natomiast ulubiona broń korporacji, albowiem jest efektywna: mało wymagająca pod względem potrzeb transportowych (przestrzeń ładunkowa na statkach jest astronomicznie cenna, i efektywniej przewieźć na inne planety tonę cyborgów niż tonę żołnierzy z zaopatrzeniem), kwaterunkowych (w VR można sobie stworzyć całe wszechświaty; łazienek, stołówek ani sal treningowych nie potrzebują), środowiskowych i immunologicznych (mózg jest całkowicie odizolowany od środowiska, próżnia im nie straszna), rozrywkowych i dyscyplinarnych (z tubylcami płci odmiennej w niepożądaną komitywę nie wejdą). Ryzyko, że ześwirują i rozstrzelają wszystkich wokół jest zaś ryzykiem akceptowalnym, przynajmniej dla akcjonariuszy.

W celu ukrycia swojej tożsamości i ochrony swojej rodziny, po zcyborgizowaniu przyjmuja oni prawnie nowe fałszywe tożsamości, z nazwiskami opartymi najczęściej na postaciach literackich lub bohaterach filmowych. Moja drużyna nazywa się odpowiednio: Feyd-Rautha, Drago Museveni, Ra's Al Ghul, Keyser Soze.

Jeśli Rebel Minis w przyszłości doprodukuje nowe zestawy nóg, to dołączą FireCATy pod nazwiskami Grayson Burrows i Trel Skutu.

STORY
Because these figures are too small to be piloted by human inside, I had to take some explanation. Well, in my world they are cyborg Robocop style (especially Robocop 2). Controlled by the brain of crippled veteran. In general on the battlefield they are great, they can hid behind the corner, dig in, crawl, swim, climb buildings, fast run. In my system they have three activation cards. Therefore they attract enemy fire (so called fire magnets) and are are a priority objective of the enemy fire. The only thing it can not is to reassure civilians, however they are great in intimidation. Another giant flaw is public opinion hostility . It is widely believed that the brains in these cyborgs have to go crazy someday (in Shadowrun it is called a cyberpsychosis), therefore in most democratic countries such cyborgs are prohibited.

On the other hand, it is a favorite weapon of corporations, because it is effective: undemanding in terms of transportation needs (cargo space on starships is enormously valuable, and it is much more effective to carry on other planets a ton of cyborgs than a ton of soldiers with supplies), accomodations needs (in VR you can create entire universes; bathrooms, dining and training rooms are not needed), environmental and immunological needs (the brain is completely isolated from the environment even from vacuum), there will not be problems with entertainment and discipline (there is no risk of dangerous fraternization with the natives of the opposite sex). The risk that they go postal and shoot everybody around is an acceptable risk, acceptable at least to shareholders.

In order to conceal their identity and protect their families, after cybogization they legally take new false identity, with names based on literary or film characters. My teammembers are called, respectively: Feyd - Rauth, Drago Museveni, Ra's Al Ghul and Keyser Soze.

If Rebel Minis in the future will produce new sets of legs, the squad will be reinforced by FireCATs under the names of Grayson Burrows and Trel Skutu.


A teraz chłopaki tańczą kongę (albo "Jedzie pociąg z daleka"):
And now for Conga line dance (yes, cyborgs like dancing!):

CATs 007
CATs 001

Warto rzucić okiem na tych cybernajemników:
Take a look at those merc cyborgs:
http://minimetalmayhem.blogspot.com/2011/11/assault-cyborgs.html

Mam nadzieję, że się Wam podobało!
Hope You like them!