wtorek, 13 kwietnia 2021

1:72 / 20 mm pulp British/Iraq/Mexico cavalry - HaT 8288 Colonial British Dragoons

HaT Set 8288 Colonial British Dragoons
I love this set, I bought it for its extra limbs. I used upper limbs with rifles, trumpets and pistols to enrich the diversity of my other armies. I added sabers from other sets and created pure swordsmen squadron.
Uwielbiam ten zestaw, kupiłem do dla jego dodatkowych kończyn. Kończyny górne z karabinami, trąbkami, pistoletami wykorzystałem do wzbogacenia różnorodności innych moich armii. Pozostali sami szabliści, dołożyłem też szable z innych zestawów.

They are quite versatile. I will use them:
- as colonial British dragoons (Boer Wars, North-West Frontier, WW1, Back Of Beyond, interwar, stretching also Dark Africa, Zulu War and WW2).
- as Mexican (and other interwar latinoamerican) cavalry of Huerta and Constitutionalist Army. As Osprey said: "According to the 1923 dress regulations, the sun helmet was to replace the field cap, but regulations were slow to take effect during this decade of military turmoil."
- as Iraq cavalry (both interwar and WW2).
Są dość wszechstronni. Użyję ich:
- jako brytyjskich kolonialnych dragonów (wojny burskie, North-West Frontier, I wojna światowa, Back Of Beyond, międzywojnie, naciągając także na Wojnę Z Zulusami, Czarną Afrykę i II wojnę światową).
- jako meksykańską (i inna międzywojenną latynoamerykańską) kawalerię, zwłaszcza Huerta i Armii Konstytucyjnej. Jako rzecze Osprey: „Zgodnie z przepisami dotyczącymi ubioru z 1923 r. hełm słoneczny miał zastąpić czapkę polową, ale przepisy wchodziły w życie powoli w tej dekadzie zawirowań wojskowych”.
- jako kawalerię Iraku (zarówno międzywojenną, jak i druga wojna światowa).


Priming with Army Painter Skeleton Bone Spray Primer
Wash with Valleyo Sepia Wash (only once)
Drybrush it with Valleyo Iraqui Sand
Greatcoat, African skin, Putee: Flat Earth
Drybrush it with AP Skeleton Bone: Flat Earth + a bit of white
Wash with Valleyo Umbra Wash
Equipment: Valleyo White with Valleyo Pale Wash
Leather Webbing (vertical and horizontal), Machete sheath, African Flesh, Officers Boots: AP Leather
Wash with Valleyo Umbra Wash
Bread bag, Cotton Webbing (diagonal): : Iraqui Sand, wash with Sepia Wash
Brown Canteen/water bottle: Yellow Green
Puttees (leg wraps): US Tan Earth
Caucasoid Skin: Basic Valleyo Skintone; wash with Valleyo Skin Wash
Rifle: Mahogany?, Gumetal, highlight with steel and Silver
African Skin, Rifle: wash with Black Wash
Officers: some have different mustard jackets (Yelow Ochre) and lighter trousers (Skeleton Bone).
Boots: Black
Officers Long Boots: Brown

Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures
Discussion at HaT forum
Discussion at www.lead-adventure.de
Dyskusja na Strategie.net.pl

wtorek, 27 października 2020

1:72 / 20 mm pulp Muslim Natives - part 4: HaT 8189 El Cid Almoravid Infantry

Today I would like to present Muslim Natives - part 4. This time of HaT Set 8189 El Cid Almoravid Infantry
Dzisiaj chciałbym przedstawić Muzułmańskich tubylców - część czwarta. Tym razem HaT Set 8189 El Cid Almoravid Infantry.


I bought these figurines from my friend Lord Disneyland occasionally as scrap. A great purchase. It turned out that they are very nicely painted, including eyes (that I don't paint as a rule). I washed them a bit, diversified shades of colors, added some details, and based them. But most of the work was done by Lord Disneyland.
Kupiłem te figurki od kolegi Lorda Disneylanda, okazyjnie jako złom. Świetny zakup. Okazało się, że są bardzo fajnie pomalowane, m.in. oczy (których sam z zasady nie maluję). Trochę je zwaszowałem, zdywersyfikowałem odcienie kolorów, dodałem jakieś detale, no i zapodstawkowałem. Ale większość roboty zrobił Lord Disneyland.


Very nice figures, very pulpish and quite versatile. From gates of Timbuktu to caravans of Khanate. From battlefields of Grenada to dhows of Zanzibar
Bardzo ładne figurki, bardzo pulpowe i całkiem wszechstronne. Od bram Timbuktu po karawany Chanatu. Od pól bitewnych Grenady po żaglowe dau z Zanzibaru.

Spearmen
Oszczepnicy


Swordsmen
MiecznicyArchers
ŁucznicyHope You like it! Until next time!
Mam nadzieję, że się podobało! Do następnego razu!


Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures
Discussion at Facebook
Dyskusja na Strategie.net.pl