sobota, 2 lutego 2019

1:72 / 20 mm Senegalese Tirallieurs pulp WW1 Rif Interwar WW2

Today I would like to present platoon of Senegalese Tirailleurs, my interwar French third platoon, supporting last month presented French Foreign Legion. One of the most versatile groups of figures. From 1916 to 1964. From French Guiana and the Caribbean, through France 1917, 1940, 1944; Belgium, Norway, Morocco, Algeria, Sahara, Egypt, Libya, Chad, Congo, Italy, Corsica, Dardanelles, Syria (uprisings and actions against the British and Free France in 1941 ), Djibouti, Madagascar ( against the British in 1942 and the Malgas uprising), India (Pondicherry), entire Indochina, Franco-Thai war , China (French concession in Shanghai), and ending with the islands of Polynesia (pulp with cannibals, such as " Tales of the Golden Monkey").

Dziś pluton Francuskich Senegalskich Tyralierów, wspierający kompanię Francuskiej Legii Cudzoziemskiej, przedstawionej miesiąc temu. Jedna z najbardziej uniwersalnych, wszechstronnych grup figurek. Od 1916 do 1964. Od Gujany Francuskiej i Karaibów, przez Francję 1917, 1940, 1944; Belgię, Norwegię, Maroko, Algierię, Saharę, Egipt, Libię, Czad, Kongo, Włochy, Korsyka, Dardanele, Syrię (powstania oraz działania przeciw Brytyjczykom i Wolnej Francji w 1941), Dżibuti, Madagaskar (przeciw Brytyjczykom w 1942 oraz ew. powstania Malagaszów), Indie (Pondicherry), całe Indochiny, wojnę francusko-tajlandzką, Chiny (francuska koncesja w Szanghaju), a skończywszy na wyspach Polinezji (pulp z ludożercami, typu "Opowieści Zlotej Małpy").France used this famous units as a sort of assault unit.

Francja wykorzystywała tę jednostkę jako jednostkę szturmową.They were excellent soldiers: tough, fast, aggressive, disciplined and self-possessed.
Byli świetnymi żołnierzami: wytrzymali, szybcy, agresywni, zdyscyplinowani, opanowani.

Platoon consists of:
-Platoon HQ: lieutenant (native French), sergeant, trumpeter, observer, messenger and ...
Pluton składa się z:
-pocztu dowódcy plutonu: porucznik (jedyny Francuz), sierżant, trębacz, obserwator, goniec oraz ...


... and
-3 squads (each with a maximum of 12 soldiers, armed with 50 mm grenade launcher Tromblon VB (ammo: HE, AP, smoke, signal, illumination) and LMG Fusil-mitrailleur Modèle 1924 M29 ).
... oraz
-3 drużyn (każda z maximum 12 żołnierzy, w każdej 50 mm granatnik/garłacz nasadkowy Tromblon VB (amunicja odłamkowa, przeciwpancerna, dymna, meldunkowa i oświetleniowa) i rkm Fusil-mitrailleur Modèle 1924 M29).
The basis is Esci Set 237 (Italeri Set 6054) French Foreign Legion, heavily converted and HaT Set 8148 WWI French Infantry (Early). For my love of HaT sets, this set is probably the worst of their production, comparable only with the Poles of 1939 and Serbs WW1. There also few excellent figures from Early War Miniatures.
Podstawą jest ten zestaw: Esci Set 237 (Italeri Set 6054) French Foreign Legion, mocno pokonwertowany oraz HaT Set 8148 Early WWI French Infantry. Jak kocham zestawy HaTa, to ten zestaw HaTa jest chyba z ich produkcji najgorszy, porównywalny jedynie z Polakami 1939 i Serbami 1WŚw. Jest też parę doskonałych figurek z Early War Miniatures.Unfortunately I have not converted figures with machette.
Niestety nie skonwertowałem piechura fechtującego swoją słynną maczetą.Fezes, LMG and Tromblons I've sculpted with soldering iron. I hesitated about Lewis guns (for WW1/Rif War), but so many my other forces already use Lewis guns, so decided on strictly french LMG Fusil-mitrailleur Modèle 1924 M29.
Fezy, RKMy i granatniki wyrzeźbiłem lutownicą. Wahałem się czy nie użyć rkm Lewisa (zwłaszcza 1WŚw i wojna Rif), ale tak wiele innych moich armii używa rkm Lewisa, więc zdecydowałem się na czysto francuskie rozwiązanie.

The slightly stocky fgures are from Early War Miniatures: in the photo above LMG gunner in the middle and in the photo below ammo porter/assisant on the left. They are excellent. If You have no time nor skill to convert, those are the probably the best 20 mm /1:72 Senegalese Tirallieurs.
Te nieco bardziej przysadziste figurki są z Early War Miniatures: na zdjęciu powyżej środkowy strzelec km, na zdjęciu poniżej ładowniczy po lewej. Są świetne. Jeśli nie masz czasu ani umiejętności by konwertować, to są najlepsze 20mm/1:72 figurki Senegalskich Tyralierów na rynku.

Ammo porters/Sentries:
Amunicyjni/Wartownicy:

We should not forget that even if many of them were volunteers, still many were forcefully drafted by Blood Tax. (As a Pole I thank God that Poles did not take part in the colonialism other than its victims as, by the words of Frederic II Wilhelm, "Iroquois of Europe.")
Nie powinniśmy zapominać, że choć dużą część z nich stanowili ochotnicy, wielu służyło z przymusu na podstawie tzw. Podatku Krwi. (Chwała Bogu, że my Polacy nie braliśmy udziału w kolonializmie innego niż jako jego ofiary jako, słowami Fryderyka II Wilhelma, "Irokezi Europy" - a co, trzeba im nieustannie przypominać.)

How to paint?
Jak pomalować?

http://bennosfiguresforum.com/viewtopic.php?f=2&t=6973&p=87962#p87962

http://www.flamesofwar.com/Default.aspx?tabid=110&art_id=1744

http://www.wwpd.net/2014/07/french-colonials-painting-guide.html


Priming with Army Painter Skeleton Bone Spray Primer
Summer tunic, Trousers,
Drybrush it with AP Skeleton Bone + a bit of white
Wash with Valleyo Umbra Wash
Drybrush it with AP Skeleton Bone + a bit of white
Greatcoat, African skin, Putee: Flat Earth
Drybrush it with AP Skeleton Bone: Flat Earth + a bit of white
Wash with Valleyo Umbra Wash
Sash/Fex: Blue (FFL) and Red (ST) 70.947
Wash it with Valleyo Wash
Leather Webbing (vertical and horizontal), Machete sheath, African Flesh, Officers Boots: AP Leather
Wash with Valleyo Umbra Wash
Bread bag, Cotton Webbing (diagonal): : Iraqui Sand, wash with Sepia Wash
Brown Canteen/water bottle: Yellow Green
Puttees (leg wraps): US Tan Earth
Caucasoid Skin: Basic Valleyo Skintone; wash with Valleyo Skin Wash
Rifle: Mahogany, Gumetal, highlight with steel and Silver
African Skin, Rifle: wash with Black Wash
Officers: some have different mustard jackets (Yelow Ochre) and lighter trousers (Skeleton Bone).
Boots: Black
Officers Long Boots: Brown
Kepi, Cheche, neck curtain: White
J.w. ;)


My city, Szczecin
Moje miasto, SzczecinHope You like it! Until next time!
Mam nadzieję, że się podobało! Do następnego razu!


Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures
Discussion at Facebook
Discussion at www.lead-adventure.de
Dyskusja na Strategie.net.pl