niedziela, 26 stycznia 2014

15 mm SF Armia Czerwieni / 15 mm sci-fi Army of Red

Armia Czerwieni 021
Armia Czerwieni 049Witam. Dzisiaj przedstawię moją 15 mm Armię Czerwieni SF (z błęktinymi wielkimi wizjerami, albowiem są to kolory dopełniające się). Armię Czerwieni, nie zaś Armię Czerwoną byłego ZSRS, zważcie. Jest to armia symetryczna wobec mojej poprzednio przedstawionej Niebieskiej Armii (symetryczna, czyli pozwalająca porwadzić równorzędne bitwy, choć Armia Czerwieni jest przeznaczona raczej dla gracza broniącego się).

Welcome. Today I will present my 15 mm SciFi Army Of Red (with big trueblue visors, because those are complementary colors). Please notice: Army Of Red, not the historical Red Army of former USSR. This army is balanced against my previously presented Blue Army (allows for symmetrical  battles, although Red Army is intended rather for the defending player). 

MALOWANIE

Jeśli czytaliście wcześniejsze wpisy, mogliście zauważyć, że jestem miłośnikiem speedpaintingu. Zaplanowanego i przemyślanego. Z szeroką kwerendą.

Jako równoważnego przeciwnika dla uprzednio przedstawionej Niebieskiej Armii potrzebowałem Armii Czerwieni. Spośród znalezionych Armii Czerwieni najbardziej spodobała mi się armia MrHarolda pokazana na TMP. Ponieważ Jego metoda wydała mi się zbyt pracochłonna, na TMP dyskutowałem o jej uproszczeniu. Po wypróbowaniu paru wersji, musiałem zrezygnować z Army Painter Quick Shade, jako że ostateczny efekt był za ciemny, a drybrushowanie na lakierze było zbyt trudne.

1. Army Painter Pure Red Primer - spray w puszce (świetnie kryje, jeśli trzymać się instrukcji)
2. Valleyo Red Wash (niestety w rzeczywistości wiśniowy)
3. Drybrush Army Painter Pure Red
4. Rozjaśnienie mieszanką Army Painter Pure Red  z odrobiną bieli (pomarańcz byłby chyba lepszy)
5. Wizjery i broń ciężka na czarno
6. Broń strzelecka Valleyo Gunmetal
7. Na wizjerze błękitny "klejnot' (najdłuższy i najfajniejszy etap).
8. Lakier błyszczący Valleyo (coby wash łatwiej spływał)
9. Valleyo Black Wash (nie lubię tego washu, więc spróbowałem wszystkiego łącznie z atramentami Windsor, autorskimi wynalazkami i washami - brrr- Games Workshop)
10. Kalkomanie GHQ na naramienniki i plecy dowódców drużyn i mechy (trochę za małe)
11. Ponownie lakier błyszczący Valleyo (lubię wytrzymałość)
12. Lakier matowy Valleyo

Z efektu jestem niezbyt zadowolony, ale trudno. Muszę znaleźć lepszy czerwony wash...

PAINTING 

If you read the previous posts, you may have noticed that I am a lover of speedpainting.Planned and deliberate. With a broad query.

As an equivalent opponent for the previously presented Blue Army, I needed.Army of Red. Among all the Armies of Red  found I liked best  army of MrHarold shown at TMP. His method seems to me a bit too laborius, so I discussed with fellow TMPers  about simplifying it. After trying a couple of versions, I had to resign from the Army Painter Quick Shade, as the final effect was too dark, and drybrushing was too difficult.
 
1. Army Painter Pure Red Primer - can spray  (covers well, if you follow the instructions).
2. Valleyo Red Wash (unfortunately cherry in fact).
3. Drybrush with Army Painter Pure Red.
4. Highlight with a mix of Army Painter Pure Red with a touch of white (orange would probably be better).
5. Visors and heavy weapons with Black.
6. Weapons with Valleyo Gunmetal.
7. Visors as a trueblue jewel (most work & most fun).
8. Valleyo glossy varnish (so the wash will flow).
9. Valleyo Black Wash (as I do not like it, first I had tried everything else including Windsor inks, inventions and wash of - brrr- Games Workshop).
10. GHQ decals for team leaders and mechs (a little too small).
11. Valleyo glossy varnish again (I like protection).
12. Valleyo matte varnish

I am not very happy about final effect, but even so. I need to find a better red wash...


PIECHOTA 
INFANTRY

firmy Ground Zero Games figurki Lekkiej Piechoty UNSC - dość anatomiczne, wyraźne odlewy, liczne ciekawe pozy, trochę linii podziału, wytrzymałe, b.polecam:
made by Ground Zero Games Light Infantry UNSC - quite anatomical, clear castings, multiple interesting poses, some dividing lines, tough, strongly recommended:
Armia Czerwieni 032
Armia Czerwieni 034

Armia Czerwieni 044
Armia Czerwieni 043

Dowódcy (kalkomanie na naramiennikach i plecach), sanitariusz/hacker, RKM i granatnik
Leaders (decals on the shoulders and backs), medic/hacker, SAW and grenadelauncher.
Armia Czerwieni 031

Sekcja ppanc.
ATGM team.
Armia Czerwieni 038
Armia Czerwieni 036

Sekcja ciężkiego snajpera.
Heavy (anti material) sniper team.
Armia Czerwieni 041
Armia Czerwieni 040

Ciężkie Miotacze Plazmy (podwójnego zastosowania, ppanc i piech).
Heavy Plasma Gun (AT & AP).
Armia Czerwieni 047
Armia Czerwieni 046
Armia Czerwieni 045


PIECHOTA PANCERNOWSPOMAGANA
POWERARMOURED INFANTRY

firmy Brigade Models figurki Piechoty w Pancerzach Wspomaganych, dobrane po rekomendacji z TMP - dość anatomiczne, bardzo liczne ciekawe pozy, wyraźne odlewy, bardzo mało linii podziału, wytrzymałe, b.polecam:
made by Brigade Models Power Armours and Heavy PAs, chosen due to recommendation from TMP- quite anatomical, multiple interesting poses (actualy number of poses is nearly unlimited), clear castings, very little dividing lines, tough, strongly recommended:

Dowódcy (kalkomanie GHQ na naramiennikach i plecach)
Leaders (GHQ decals on the shoulders and backs)
Armia Czerwieni 021
Armia Czerwieni 025
Armia Czerwieni 024

Armia Czerwieni 023
Kalkomanie GHQ są za małe...Those GHQ decals are too small...

Operatorzy karabinów maszynowych
Machine gunners
Armia Czerwieni 017
Armia Czerwieni 016

Operatorzy wyrzutni rakiet.
Rocket launchers.
Armia Czerwieni 020

Zwiadowcy (w razie czego mogą podnieść broń kolegi z drużyny)
Scouts (in any case, they can pick up a teammate's weapon)
Armia Czerwieni 026
Armia Czerwieni 029

Nie mogłem się zdecydować jak pomalować tylną powierzchnię nóg. Za radą AWu pomalowałem Gunmetalem w stylu zbroi rycerskiej, półotwartej z tyłu.
I couldn't decide how to paint the rear surface of the legs. After the advice of AWu, I painted with Gunmetal knight's armor's style, half-open at the back.

MECHY 
MECHS

firmy Ground Zero Games zwane Cyclops (kody produktu: V15-79A i V15-79B)- 4 typy, wyraźne odlewy, bardzo twarde i wytrzymałe, trochę linii podziału formy, umiarkowanie trudne w montażu, mozliwe bardzo dynamiczne pozy, bardzo polecam.
made by Ground Zero Games called Cyclops (codes: V15-79A i V15-79B)- 4 types, clear castings, very hard and tough, a little parting line, moderately difficult to build, very dynamic poses, strongly recommended.
Armia Czerwieni 015
Armia Czerwieni 014
Armia Czerwieni 001
Mam jakiś problem z oświetleniem. W rzeczywistości figurki sa mniej wiśniowe, a bardziej czerwone. 
I have a problem with the light. The figures in reality are less cherry, and more reddish.
Armia Czerwieni 011
Armia Czerwieni 010

Porównanie z innymi figurkami. Bardziej rzeczywiste kolory tutaj...Comparison to other figures: More truly colours here...

czerwoni 003
czerwoni 002
czerwoni 001


Cała Armia Czerwieni w moim standardowym, własnoręcznie zrobionym drewnianym pudle wyłozonym jak zwykle folią magnetyczną.
Whole Army of Red in self-made standard wooden box, as usual lined magnetic foil. 
Armia Czerwieni 048


WNIOSKI:
CONCLUSIONS:

1. Ta metoda malowania jest szybka, ale niedoskonała. Wymaga innego czerwonego washa niż wiśniowy Red Wash Valleyo.

2. Życzyłbym sobie, aby GZG poszerzyło ilość operatorów RKMu w UNSC LI - jeden stojący i jeden leżący to trochę mało. Zwłaszcza w porównaniu z 4 figurkami operatorów RKMu innych unowocześnionych serii GZG , jak FSE, Japonia, USA czy Nowy Izrael. Próbowałem wywołać jakąś akcję na TMP, ale się nie udało. Teraz juz po ptokach.

3. Dokładna kwerenda (na TMP) i dobry plan przyspiesza pracę.


1 This method of painting is fast, but imperfect. Requires different wash than cherry-ish Valleyo Red Wash.

2. I wish Critical GZG expanded number of SAW in UNSC LI - one standing and one prone is not enough. Esp. in comparison with other new ranges like FSE, Japan, USA or New Israel. I even had tried to start some action at TMP, without success frankly. Oh well.

3. Extensive query (at TMP) and good plan speeds work.

Więcej wiśniowych zdjęć:
More cherryish photos:
Armia Czerwieni 008
Armia Czerwieni 007
Armia Czerwieni 006
Armia Czerwieni 005
Armia Czerwieni 003
Armia Czerwieni 002

Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia!
Hope You enjoyed! See You soon!

Armia Czerwieni 009

czwartek, 2 stycznia 2014

15 mm & 20 mm Aliens / Obcy

Obcy 005

Uwaga: nie jestem w żaden sposób, zwłaszcza materialnie, powiązany z jakąkolwiek firmą produkującą figurki. W fortunnej, acz nieprawdopodobnej sytuacji otrzymania figurek za darmo lub ze zniżką, na pewno o tym otwarcie poinformuję we Wstępie.


Disclaimer: I am in no way affiliated to any miniatures producers nor I profit financially or in any other way from sharing my views. In fortunate but improbable case I ever receive any miniatures for free or with a discount, I will openly inform about it in Introduction.

WSTĘP (można pominąć)

Są takie figurki, które powinien posiadać w swojej kolekcji każdy szanujący się wargamer.

Figurki uniwersalne, ponadczasowe, pasujące do prawie każdej scenografii i epoki, do prawie każdego typu rozgrywki. Pozwalając ekspotencjalnie poszerzyć zakres gier, nietypowo wykorzystać dowolne posiadane historyczne i ahistoryczne figurki i tereny (mogą być niepasujące!), w grach zarówno typowo bitewnych jak i przygodowych - dla tych przyjaciół lub członków rodziny, którzy nie znoszą gier bitewnych, a chęnie zagrają w "RPG na stole" czy inne rozgrywki typowo pulpowe.

INTRODUCTION (can be omitted)

There are some figures that every serious wargamer should have in his collection.

Universal, timeless, figures, suitable for almost any scenery and century, almost every type of game.
Figures allowing for expanding the range of games, unusual use of any historical and ahistorical figures and terrain ( may be mismatched!). In both wargames as well as adventure games - for those friends or family members, who do not tolerate wargames albeit gladly play " RPG on the table " and other gameplay typical of the pulp.

Moja subiektywna lista figurek "must have":

1. Zaczynajmy w imię Boże, zatem zakonnicy i kapłani różnych wyznań, w tym rabin
2. Golem i roboty
3. Szaleni kultyści, czarownicy, też w trakcie krwawej ofiary
4. Szaleni naukowcy
5. Ninja i assasyni
6. Lew, niedźwiedż, goryl i krokodyl.
7. Stado psów, szczurów oraz nietoperzy
8. Dinozaury 
9. Smok (jeden wystarczy)
10. Mumie, zombie, szkielety i duchy 
11. Wampiry 
12. Wilkołak, Wendigo i Yeti 
13. Obcy z filmu Obcy
14. Predator z filmu Predator
15. Szaraki (znaczy się UFOki)
16. SG1, Goualds i  Jaffa z serialu Gwiezdne Wrota
17. Cthulu i inne demony
18. James Bond, gdybym zbierał figurki współczesne
19. Conan, gdybym zbierał starożytność
20. Last but least,  podróżnicy w czasie i poszukiwacze przygód: Indiana Jones & Lara Croft.


DODANO:


21. Agents Moulder i Scully
22. Wielki Biały Myśliwy - w stylu łowcy z Jumanji
23. Detektyw
24. Reporter
25. Profesor

DODANO:

26. Szlachetni i szatańscy arystokraci (cylinder, pince-nez, laska i frak)
27. Wierni słudzy, tubylczy i tambylczy
28. Damy w opałach: przywiązane do krzesła; dźwigane na plecach osiłka w zrolowanym dywanie; tuż przed ofiarowaniem na ołtarzu szalonego czarownika
29. Yeti/Sasquatch
30. Tajemniczy zamaskowany Pogromca przestepców, z rapierem i rewolwerem, koniecznie w płaszczu i kapeluszu
31. Mafia, gangsterzy, Yakuza, Triada, Tong.
32. Policjanci

My subjective list of figures "must have" :

1. Let's start in the name of God, so: monks, priest and rabbi
2. Golem, Frankenstein's monster and robots
3. Mad cultists, aklso during sacrifice and sorcerers/witchdoctors 
4. Mad scientist
5. Ninja and assasins 
6. The bear, the lion, the crocodile and the gorilla.
7. Herds of dogs, rats and bats
8. Dinosaurs
9. Dragon (one is enough)
10. Mummies, zombies, skeletons and ghosts 
11. Vampires
12. Werewolf, Wendigo and the Yeti 
13. Alien from the movie Alien
14. Predator from the movie Predator
15. Grays ( I mean UFO)
16. SG1, Goualds and Jaffa from the serie Star Gate,
17. Cthulu and other demons
18. James Bond, if I were collecting modern
19. Conan the Barbarian, if I were collecting antiquity
20. Last but least, the time traveler and adventurers (archeologist/anthropologist) like Indiana Jones or Lara Croft


ADDED:
21. Agents Moulder and Scully
22. The Great White Hunter - Hunter style of Jumanji, cork helemt and elephant rifle
23. Detective
24. Reporter, with flash camera
25. Professor

ADDED:
26. Noble/evil aristocrats, top hats&tails, pince-nez & fancy cane
27. Loyal native and nonnative servants
28. Damsel in distress: chained to chair; transported in rolled carpet by strong thug; during sacrifice
29. Yeti/Sasquatch
30. Masked Shadowlike avenger/crimefighter with rapier and revolver, cloak and stetson neccesary
31. Gansters, mafia, mobsters, Yakuza, Tong, Triada.
32. US-policemen.


Oczywiście - figurki w swojej ulubionej skali. Moją ulubioną uniwersalną skalą jest 1:72 / 20 mm (z wielu powodów, o których kiedy indziej) za wyjątkiem SF. SF w 20 mm występuje znikomo, zwłaszcza w porównaniu z ogromnym wyborem w 15 mm. Jeśli SF to w 15 mm. Dlatego wolę, aby powyższe nieludzkie figurki (takoż tereny) pasowały zarówno w 15 jak i 20 mm.

Zaczniemy od figurek Obcych.

Of course - miniatures in Your favorite scale. My favorite is the universal scale of 1:72 / 20 mm ( for many reasons, of which another time), except for SF. Sci-Fi in 20 mm is minimal, especially in comparison with a huge variety of 15 mm. If sci-fi, then 15 mm. Thus I prefer if the above non-human miniatures (and terrain) fit both the 15 as well as 20 mm.

Let's start with Aliens.

Obcy 006

FIGURKI

Wyprodukowane przez ‎Khurasan Miniatures‎ pod nazwą Space Demons. Genialne. Idealna rzeźba. Wiele póz, konwertowalnych - każdy z mojej setki Obcych różni się ustawieniem głowy czy ogona. Wytrzymałe choć miekkie. Prawie nie ma linii podziału. Bardzo, bardzo, bardzo polecam!

Obcy 002

FIGURES

Manufactured by Khurasan Miniatures‎ called Space Demons. Brilliant. Perfect sculpts. Many poses, convertable - each of my hundred of Alien has different position of the head or the tail. Durable but soft. Almost no dividing line. Very, very, very recommended!

Obcy 001

Figurki pasują do 15 mm (np.: Brigade Models i GZG) ...
Figures are compatible with not only 15 mm (f.ex. Brigade Models and GZG)...

Obcy 011
                                                                          "Hey, You! Do not pull Her tail!"
Obcy 012

...ale całkiem dobrze pasują również do 20 mm (porównanie z 1:72 Italieri i Revell)
...but also 20 mm (comparison to 1:72 Italieri and Revell):

Obcy 010
Obcy 009

MALOWANIE   PAINTING


Obcy farby 019
Genialną w swojej prostocie, niezawodności
i szybkości metodą wymyśloną i opisaną przez
Cacique Caribe na TMP. Wszystko
co potrzeba jest na zdjęciu obok (serio!):

Najtrudniej było znaleźć odpowiedni spray.
Po wielu, wielu próbach znalazłem idealną farbę
w sprayu: samochodowy spray Hyundai CN
Atlantic Blue Metalic(CB: 250-B863).
Granatowy, metaliczny, ale bez wyraźnych
punkcików iskierek, bez ziarnistości.

1. Spray
2. Black Wash Valleyo
3. Lime Green Valleyo niekiedy na kły i rany
4. Lakier, błyszczący.
5. Podstawkowanie.

With  the method invented and described by
Cacique Caribe at TMP - brilliant in its
simplicity, reliability and speed. All you need is
on the picture to the left (seriously!): 

The hardest part was to find a suitable spray.
After many, many attempts I found the perfect spray:
car spray Hyundai CN Atlantic Blue Metallic
(CB: 250-B863). Navy blue, metallic, but
without clear dots sparks, without visible granularity.

1. Spray
2. Black Wash Valleyo
3. Lime Green Valleyo at gnaws and wounds
4. Glossy varnish
5. Basing.Obcy 003
Obcy 008

WNIOSKI
Jeśli zbierasz figurki mniejsze niż 28 mm a wieksze niż 6 mm, musisz je mieć.

CONCLUSIONS

If you collect figurines of less than 28 mm and larger than 6 mm, you must have them.

gra Mat vs Grześ 008
gra Mat vs Grześ 007
gra Mat vs Grześ 001

Chętnie poszerzę powyższą listę "must have" o Wasze pomysły. Do zobaczenia!
I will be more then happy to include Your ideas to the above list of "must have". See You!