czwartek, 24 września 2015

Converting and sculpting plastic figures with soldering iron / Konwersje lutownicą

The fastest and most robust way I know of plastic miniatures conversion is to use a soldering iron. Well, it is not very precise, but is very useful to create not-uniformed hordes. I use a cheap stationary electric electronic soldering iron (pen-like). Glue sometimes fall apart, even pinned, weld never.
Najszybszą i najsolidniejszą znaną mi metodą konwersji plastikowych figurek jest posłużenie się lutownicą. Nie osiągnie sie tą metodą precyzji, ale jest bardzo użyteczna przy nieumundurowanych hordach. Stosuję tanią elektryczną lutownicę stacjonarną (długopisowa). Klej czasem się rozpada, nawet po spinowaniu, spaw nigdy.

DED7540


Safety First: soldering iron can burn. Methods described here should not use minors. You do so at your own risk. I advise on the safe placement close to a cup of cold water to cool the burnt skin immediately.
Po pierwsze BHP: lutownica może oparzyć. Opisanych tu metod nie powinny stosować osoby niepełnoletnie. Czynisz to na własną odpowiedzialność. Doradzam na wszelki wypadek umieszczenie w pobliżu kubka z zimna wodą celem natychmiastowego wychłodzenia oparzonej skóry.

Secondly, safety again: the heated figures emit noxious fumes. Use the fume extractor (thanks Bill Guiroff, Pluto and all HaT forum guys for translating) or work in the open air - I recommend a balcony, plot, garden, front of the garage.
Po drugie BHP: rozgrzane figurki emitują szkodliwe opary. Należy używać wyciągu albo pracować na otwartym powietrzu - polecam balkon, działkę, ogród, przed garażem.

Thirdly, you need to determine the best operating temperature to the type of plastic - through trial and error on frames. Start from the middle of the set and wait a minute to warm up the blade.
Po trzecie: trzeba określić najlepszą temperaturę pracy z danym rodzajem plastiku - metodą prób i błędów na ramkach. Zacząć od połowy nastawy i poczekać minutkę na rozgrzanie się ostrza.

Fourth: Practice makes perfect, but I advise you to start with simpler things. Practice sculpting, removal of burrs and joining fragments of sprues.
Po czwarte: Ćwiczenie czyni mistrza, ale radzę zacząć od rzeczy prostszych. Ćwiczyć rzeźbienie, usuwanie nadlewek i zespalanie na ramkach.

1. Remove flash (mould lines), especially small fibers. Reduce signs of shifting forms. Smooth the helmets. Neccesary for soft plastics (f.ex. Airfix, Red Box, sometimes Revell).
1. Usuwam nadlewki, zwłaszcza małe włókna. Redukuje ślady przesunięcia form. Wygładzam hełmy. Niezbędne przy miękkich plastikach (np.: Airfix, Red Box, niekiedy Revell).

2. Permanently, quickly and reliably join the pieces: feets and hooves of horses with stands, trunk with legs, figurines transplanted upper limbs.
2. Trwale, szybko i solidnie sklejam (zespalam) lutownicą: stopy i kopyta końskie z podstawkami, tułowie z nogami figurek, przeszczepiane kończyny górne.
zdjęcia konwersji Arabów 007
zdjęcia konwersji Arabów 021
zdjęcia konwersji Arabów 024
zdjęcia konwersji Arabów 020
zdjęcia konwersji Arabów 017
zdjęcia konwersji Arabów 050
zdjęcia konwersji Arabów 052
zdjęcia konwersji Arabów 064
zdjęcia konwersji Arabów 062
zdjęcia konwersji Arabów 060

3. Sculpting soldering armpits. Sculpting turbans, belts, trousers. Mousse. Beards (you have to move a little bit of melted plastic from the frame to the chin). Crates and barrels. Converting weapons.
3. Rzeźbię lutownicą doły pachowe. Rzeźbię turbany, pasy, szarawary. Owijacze. Brody (trzeba dołożyć troszkę roztopionego plastiku z ramki na brodę). Skrzynie i beczki. Konwertuję uzbrojenie.
zdjęcia konwersji Arabów 028
zdjęcia konwersji Arabów 048

4. Thrusting the blade solder from below into the armpit to warm up (melt) arm which enables fast and durable change of the position of the entire upper extremity, as well as the appearance of the whole figure.
4. Wbijając ostrze lutownicy od dołu w dół pachowy rozgrzewam (nadtapiam) ramię co umożliwia trwałą i szybką zmianę pozycji całej kończyny górnej, jak i wygląd całej figurki.
zdjęcia konwersji Arabów 066
zdjęcia konwersji Arabów 065
zdjęcia konwersji Arabów 040

5. Cut the base between the legs. Thrusting the blade soldering iron from the bottom into the groin (ouch! :)) to warm up (melt) "pelvic girdle" which allows you to change the position of the lower limbs, as well as the attitude and inclination of a figure. Sometimes you need to make a piece of hot plastic frame, to fill the resulting gap. Sometimes you need to smooth buttocks.
5. Rozetnij podstawkę pomiędzy nogami. Wbijając ostrze lutownicy od dołu w krocze (auć! :) ) rozgrzewam (nadtapiam) "obręcz miednicy", co umożliwia zmianę pozycji kończyn dolnych, jak i postawę i pochylenie figurki. Czasem trzeba dołożyć rozgrzanego plastiku z kawałka ramki, ażeby wypełnić powstałe szczeliny. Czasem trzeba wygładzić lutownicą pośladki.
zdjęcia konwersji Arabów 057
Corrections neeeded...

6. For a second touching the popliteal pits (or elbow) to warm up the knee (...elbow) so to change the angle of inclination of the leg (... arm) and whole figurine.
6. Na sekundę dotykając dołów podkolanowych (łokciowych) uzyskuje rozgrzanie stawu kolanowego (łokciowego) umożliwiające zmianę kąta nogi (ręki) i pochylenia figurki.
zdjęcia konwersji Arabów 025
zdjęcia konwersji Arabów 027

7. For a second touching the wrists (or ankles) of figures so to warm enough to allow rotation of hand (...feet) and weapon.
7. Na sekundę dotykając nadgarstków (kostek) figurek uzyskuję rozgrzanie dłoni (...kostek) umożliwiające rotację dłoni (...stóp) i broni.
zdjęcia konwersji Arabów 039
Corrections needed....
zdjęcia konwersji Arabów 053
zdjęcia konwersji Arabów 055

8. Sculpts of the weapons and face, cloth and "instruments".
8. Rzeźbię broń i twarz, ubranie i "narzędzia".
zdjęcia konwersji Arabów 043
Artillery crew
zdjęcia konwersji Arabów 067
zdjęcia konwersji Arabów 068
Wizard

Figures by Italieri,
RedBox and Waterloo

I wish you patience, fresh air and good luck. See You soon.
Życzę cierpliwości, świeżego powietrza i powodzenia. Do zobaczenia!

Discussion at TMP
Discussion at HaT forum
Dyskusje na Strategie.net.pl