środa, 20 grudnia 2017

Cheap, fast, easy & spectacular corrugated metal shanty town slums for wagaming in 20 mm and 28 mm

Today I would like to present to you how to cheaply, quickly and spectacularly fill the wargaming battlefield for the years AD 1850 (I was corrected) - 40 000.
Slums (and hangars, barracks, garages) made of corrugated metal. Literally of REAL aluminum corrugated metal. Water and fireproof. Durable. Ecologic. No spray, no lacquer. Zero skill needed.
Dzisiaj chciałbym wam przedstawić jak stosunkowo tanio, szybko i widowiskowo zapełnić bitewniakowy stół na lata AD 1850 - 40 000.
Slumsy (i hangary, baraki, garaże) z blachy falistej. Dosłownie z prawdziwej aluminiowej blachy falistej. Wodo i ognioodporne. Wytrzymałe. Ekologiczne. Bez sprayu, bez lakieru. Wykonalne nawet przez ludzi pozbawionych umiejętności technicznych.

https://en.wikipedia.org/wiki/Corrugated_galvanised_ironWhat you will need:
Co będzie potrzebne:

A lot of small stiff cardboard boxes
Dużo małych sztywnych pudełek tekturowych

Thicker aluminum foil with packaging of yoghurts and homogenized cheese. The more diverse the packaging, the better. You will need a lot, so it's best to ask your family and friends to collect (you can explain this with an ecological project or the preparation of Christmas decorations). Foil from beer cans is too sharp and will probably scratch figures. Chocolate foil is too thin.
Grubsza folia aluminiowa z opakowań po jogurtach i serkach homogenizowanych. Im bardziej różnorodne opakowania tym lepiej. Potrzebne będzie naprawdę dużo, więc najlepiej poproście rodzinę i przyjaciół, aby zbierali (możecie to tłumaczyć jakimś projektem ekologicznym albo przygotowywaniem ozdób choinkowych). Folia z puszek (po piwie) jest zbyt ostra i porysuje figurki. Folia z czekolad jest za cienka.


Metal toothpaste tube squeezer for the whole 5 USD including (3 months) shipping from China
Metalowa wyciskarka do pasty do zębów za całe 5 USD wliczając przesyłkę z Chin (szła prawie 3 miesiące)

https://www.ebay.com/itm/321697929735#shpCntId


Polymer adhesive glue. Cannot be Elmers glue (constricting), hot glue (metal conduct heat) or superglue.
Klej polimerowy. Nie może być wikol (bo się kurczy), klej gna gorąco (metal przewodzi ciepło) ani cyjanoakrylat.

Wash the aluminum foil, preferably in the dishwasher. Straighten by dragging the blade of the knife. Cut (using scissors) into rectangles that will enter the tube squeezer.
Folie aluminiową myjemy, można w zmywarce. Prostujemy, przeciągając ostrze noża. Tniemy nożyczkami na prostokąty, które wejdą do wyciskarki.

Pass the rectangles of the foil through the extruder to obtain corrugated metal sheets, which will be used to wrap the boxes. It's good idea to paint some of sheets at this time, before glueing.
Przepuszczamy prostokąty folii przez wyciskarkę uzyskując arkusze blachy falistej, których użyjemy do oklejenia pudełek. W tym momencie warto pomalować niektóre arkusze.


In boxes, cut out with a scalpel: windows, doors (they can be on uncut hinges) and optionally roof openings (if you want to have houses opened from above).
W pudełkach wycinamy skalpelem: okna, drzwi (mogą być na niedociętych zawiasach), ew. otwory dachów (jeśli chcemy mieć domy otwierane od góry).


Cover the walls individually (one by one) with a fairly thick layer of polymer glue (so that it fills the recess of the corrugated sheet and reinforces it) and then glue the individual sheets of corrugated sheet. It is good to hide these fragments of corrugated sheet, on which there is too obvious print (or scratch them out).
Dość grubą warstwą polimerowego kleju (tak by wypełnił wgłębienie blachy falistej i ją wzmocnił) obkładamy ściany pojedynczo (jedna po drugiej, nie naraz bo klej ścieknie!), a następnie naklejamy poszczególne arkusze blachy falistej. Dobrze jest schować te fragmenty blachy falistej, na których jest zbyt ewidentny nadruk. Można taki nadruk też zdrapać.After covering the whole box, the whole is painted with a wash (a paint diluted with water and a little detergent), eg in this case Vallejo Wash Rust. The more different washes, the better.
Po oklejeniu całego pudełka całość malujemy jakimś washem (farbą rozcieńczoną wodą i odrobiną detergentu) np. w tym przypadku Vallejo Wash Rust. Im więcej różnych washy, tym lepiej.That's all. The need for zero technical skills and a little organization skill to collect all the boxes and foil. Panda bears will be grateful for recycling this waste.
To wszystko. Potrzeba zero umiejętności technicznych i trochę organizacji by pozbierać te wszystkie pudełka i folię. Misie Panda będą wdzięczne za recykling tych odpadów.Disadvantages? May scratch Your board and figures.
Wady? Może zadrapać stół i figurki.

This shanty goes to my friend Michael Lando. Until next time!
Ten domek jest prezentem dla mojego przyjaciela Michaela Lando. Do następnego razu!


Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures
Discussion at The Guild forum
Discussion at www.lead-adventure.de
Dyskusja na Strategie.net.pl

*************************************************************

Chciałbym ogłosić rozpoczęcie kolejnej, XIII edycji Konkursu Modelarskiego Forum Strategie, którego ponownie mam zaszczyt być współorganizatorem.
I would like to announce the launch of the another one, eighth edition of the Modelling Contest of polish forum Strategie.net.pl, which again I am honored to be an co-organizer . At least passive knowledge of polish language will be helfpul.

Zacytuję Raleena, Admina Forum Strategie:

Wszystkich wargamerów malujących figurki zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie modelarskim organizowanym już po raz ósmy przez Forum Strategie. Nieważne w jaki system bitewny gracie i jaki okres historyczny preferujecie. Również jeśli chodzi o skale modelarskie, możliwości wystawiania prac są szerokie (poruszamy się jednak w ramach skal standardowo stosowanych w wargamingu historycznym). Opracowując formułę tego konkursu staraliśmy się zorganizować go w ten sposób, by mogła w nim wziąć udział jak największa liczba uczestników.

Malowanie prac potrwa do 25.II.2018 r. Potem nastąpi wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród. Czasu na malowanie jest więc sporo i można spróbować sił w każdej z pięciu kategorii konkursowych, w tym terenu!

To quote Raleen, Admin of Forum Strategie.net.pl:
We would like to invite all wargamers to take part in a modeling contest organized for the eighth time by Forum Strategie.net.pl. Every system and every historical period counts. Nearly every scale of figures. We tried tried to organize it in such a way so as the largest number of participants could participate.

Painting work will continue until 25.II.2018, then voting, selecting winners and awards ceremony. There is a lot of time to paint, and you can try your hand at each of the FIVE categories of competition, including terrain.


Informacja o kategoriach konkursowych, nagrodach i terminach:
Information about the competition categories , prizes and dates:
HERE

Regulamin konkursu:
Rules of the contest:
HERE


Dział konkursu na Forum Strategie, gdzie prezentowane są prace konkursowe:
Part of forum dedicated to Contest on Strategie.net.pl, with showcases the work of the competition :
HERE


Sponsorami nagród w konkursie są:
Sponsors of prizes in the competition are :
Serdecznie zapraszamy.
We wholeheartedly invite everybody (albeit passive at least knowledge of polish language would help)


Pytania i prośby proszę kierować do mnie via:
Questions and requests, please contact me via:
http://www.strategie.net.pl/viewtopic.php?f=231&t=10093&start=180

wtorek, 27 grudnia 2016

1:72 / 20 mm pulp figures part 1: Elhiem, CP Models, HeroClix, Reaper Miniatures, Zerboz...

Hello! Today, a little diverse pulp figures.
Cześć! Dzisiaj trochę różnorodnych figurek pulpowych.

Rabbi and his Golems ( Elhiem Miniatures ) are one of the the most versatile units. You can use them over the last millennium. Starting from the Crusades and ending with SF. I will mainly use them as one of the factions in the pulp game or as heavy magic support for the Underground Resistance of Weird World War 2 (f.ex. 1944 Warsaw Uprising).
Rabin i jego Golemy (z Elhiem Miniatures) są jedną z najbardziej uniwersalnych jednostek. Można ich używać na przestrzeni ostatniego tysiąclecia. Począwszy od wypraw krzyżowych, a skończywszy na SF. Ja będę je głównie wykorzystywać jako jedną z frakcji w grach pulpowych, albo jako wsparcie Ruchu Oporu w warunkach Weird World War 2 (Powstanie Warszawskie).
And here Rabbi summoning Golem (from HeroClix).
A tutaj Rabin przyzywający Golema (z Heroclix).Heroclix fit well as a giant monsters in 20 mm pulp. The scientist is of CP Models while officer is Airfix.
Heroclixy w ogóle dobrze pasują jako gigantyczne monstra do 20 mm pulpu. Naukowiec jest z CP Models, Oficer jest Airfixa.The red Power Armor comes from my 15 mm SF Army Of Red (production GZG) ...
Ten czerwony Pancerz Wspomagany pochodzi z mojej 15 mm SF Czerwonej Armii (produkcji GZG)...... And this blue 15 mm SF Army Of Blue (produced by Art production Crime Games).
... a ten niebieski z 15 mm SF Niebieskiej Armii (produkcji Art Crime Production Games).Mad scientists CP Models and TQD/CP Models.
Szaleni naukowcy z CP Models oraz TQD/CP Models.
Summoning of Great Cthulhu ( Reaper Miniatures ).
Przyzwanie Wilekiego Cthulhu (z Reaper Miniatures).Soviet Psychotronics-occultist trying to tame summoned Ancient.
Sowiecki psychotronik-okultysta próbuje okiełznać przyzwanego Pradawnego.We'll see if he pass Cthulhu Mythos test...
Zobaczymy jak wyjdzie mu Test Mitów Cthulhu...American paratroopers vs Cthulhu
Amerykańscy Spadochroniarze vs CthulhuIndiana Jones and Ancients Of The Deep.
Indiana Jones i Pradawni z Głębin.Captain America (OOP Zerboz) arrives to help.
Kapitan Ameryka (nieprodukowane już figurki Zerboz) przybywa na pomoc.

Poor Cthulhu.
Biedne Cthulhu.Captain America is thanks to the knowledge of the Mac http://cheapfantasyminis.blogspot.com/. Thanks Mac!
Kapitan Ameryka występuje dzięki wiedzy Maca z http://cheapfantasyminis.blogspot.com/. Dzięki Mac!
Aliens of 15 mm SF Khurasan Miniatures .
Obcy z 15 mm SF Khurasan Miniatures.

My Sultanate of Hattai Army.
Moja Armia Sułtanatu Hattai.Adventurers and Mummy from Elhiem Miniatures
Awanturnicy i Mumia z Elhiem MiniaturesFamily photo. Friendly match around the jet Me-262.
Fotografia rodzinna. Towarzyski mecz wokół odrzutowego Me-262.

Two information:

First, there is sale in Elhiem Miniatures till 6th of January. Now or never, since prices will have to rise (as was announced) due to raising prices of casting metals in GBP.

Second, there is another one, XI edition of the Modelling Contest of polish forum Strategie.net.pl, which again I am honored to be an co-organizer . At least passive knowledge of polish language will be helfpul. To quote Raleen, Admin of Forum Strategie.net.pl: "We would like to invite all wargamers to take part in a modeling contest organized for the 11 time by Forum Strategie.net.pl. Every system and every historical period counts. Nearly every scale of figures or terrain. We tried tried to organize it in such a way so as the largest number of participants could participate."


2 informacje:

1. Jest wyprzedaż w Elhiem Miniatures do 6 stycznia. Teraz albo nigdy, bo EM ogłosił, że ceny wzrosną z powodu słabego funta i rosnących kosztów zakupu metal do odlewów.

2. Dla tych, którzy nie wiedzą, toczy się kolejna, XI edycja Konkursu Modelarskiego Forum Strategie, którego ponownie mam zaszczyt być współorganizatorem. Zacytuję Raleena, Admina Forum Strategie: "Wszystkich wargamerów malujących figurki zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie modelarskim organizowanym po raz jedenasty przez Forum Strategie. Nieważne w jaki system bitewny gracie i jaki okres historyczny preferujecie. Również jeśli chodzi o skale modelarskie, możliwości wystawiania prac są szerokie (poruszamy się jednak w ramach skal standardowo stosowanych w wargamingu historycznym). Opracowując formułę tego konkursu staraliśmy się zorganizować go w ten sposób, by mogła w nim wziąć udział jak największa liczba uczestników. Serdecznie zapraszamy." Nagrody są imponujące. :)


Original photos are at my Flickr album.
Oryginalne zdjęcia są na moim albumie Flickr.

I hope you enjoyed it. Until next time!
Mam nadzieję, że się Wam podobało. Do następnego razu!


Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures
Discussion at The Guild forum
Discussion at www.lead-adventure.de
Dyskusja na Strategie.net.pl