środa, 5 grudnia 2018

1:72 / 20 mm pulp Légion étrangère FFL WW1 Interwar WW2

Today I would like to present my interwar French Foreign Legion. One of the most versatile groups of figures. From 1917 to 1943 (stretching from 1910 to 1960). From French Guiana and the Caribbean, through France, Belgium, Norway, Silesian Uprisings, Morocco, Algeria, Sahara, Egypt, Libya, Syria (uprisings and actions against the British and Free France in 1941 ), Djibouti, Madagascar ( against the British in 1942 and the Malgas uprising), Central Asia and the Black Sea (intervention in the civil war in Russia, Back of Beyond), India (Pondicherry), entire Indochina, Franco-Thai war , China (French concession in Shanghai), and ending with the islands of Polynesia (pulp with cannibals, such as " Tales of the Golden Monkey ").

Dziś Francuska Legia Cudzoziemska. Jedna z najbardziej uniwersalnych, wszechstronnych grup figurek. Od 1917 do 1943 (naciągając od 1910 do 1960). Od Gujany Francuskiej i Karaibów, przez Francję, Belgię, Norwegię, Powstania Śląskie, Maroko, Algierię, Saharę, Egipt, Libię, Syrię (powstania oraz działania przeciw Brytyjczykom i Wolnej Francji w 1941), Dżibuti, Madagaskar (przeciw Brytyjczykom w 1942 oraz ew. powstania Malagaszów), Azję Środkową i Morze Czarne (interwencja w wojnie domowej w Rosji, Back of Beyond), Indie (Pondicherry), całe Indochiny, wojnę francusko-tajlandzką, Chiny (francuska koncesja w Szanghaju), a skończywszy na wyspach Polinezji (pulp z ludożercami, typu "Opowieści Zlotej Małpy").Also one of the most romantic, sexy units - every player will be happy to lead Légion étrangère.

Także jedna z najbardziej romantycznych, seksownych jednostek - każdy gracz chętnie pokieruje Legią Cudzoziemską.

Strengthened company. Today I will show 2 platoons of 3 squads each. I wonder who will first guess the composition of the third painted platoon, which I will show next week.
Wzmocniona kompania francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Dzisiaj pokażę dwa plutony po trzy drużyny każdy. Ciekawe, kto pierwszy zgadnie skład trzeciego pomalowanego plutonu, który pokażę za tydzień.Company HQ: captain (officially the only native Frenchman in the company), deputy commander of the company lieutenant, senior staff sergeant, trumpeter and ensign.
Sztab Kompanii: kapitan (oficjalnie jedyny rodowity Francuz w kompanii), zastępca dowódcy kompanii porucznik, starszy sierżant sztabowy, trębacz i chorąży.
Each Platoon consists of:
-Platoon HQ: officer (in the first lieutenant, in other sublieutenant), sergeant, trumpeter, observer, messenger and
-3 squads (each with a maximum of 12 legionnaires, armed with 50 mm grenade launcher Tromblon VB (ammo: HE, AP, smoke, signal, illumination)) and LMG Fusil-mitrailleur Modèle 1924 M29 ).
Każdy Pluton składa się z:
-pocztu dowódcy plutonu: oficer (w pierwszym plutonie porucznik, w pozostałych podporucznik), sierżant, trębacz, obserwator, goniec oraz
-3 drużyn (każda z maximum 12 legionistów, w każdej 50 mm granatnik/garłacz nasadkowy Tromblon VB (amunicja odłamkowa, przeciwpancerna, dymna, meldunkowa i oświetleniowa) i rkm Fusil-mitrailleur Modèle 1924 M29).


The banner was held by the most deserved soldier (converted from a senseless Italieri figurine "knocking down the enemy").
Sztandar dzierżył najbardziej zasłużony żołnierz (skonwertowany z bezsensownej figurki Italieri "dobijającego leżącego wroga").


The basis is Esci Set 237 (Italeri Set 6054) French Foreign Legion, heavily converted and HaT Set 8148 WWI French Infantry (Early). For my love of HaT sets, this set is probably the worst of their production, comparable only with the Poles of 1939 and Serbs WW1. If I were converting now, I would use the Ceasar Miniatures' figures (after their usual straightening in hot water).
Podstawą jest ten zestaw: Esci Set 237 (Italeri Set 6054) French Foreign Legion, mocno pokonwertowany oraz HaT Set 8148 Early WWI French Infantry. Jak kocham zestawy HaTa, to ten zestaw HaTa jest chyba z ich produkcji najgorszy, porównywalny jedynie z Polakami 1939 i Serbami 1WŚw. Gdybym teraz to konwertował, użyłbym figurek Ceasar Miniatures (po ich zwyczajowym wyprostowaniu w gorącej wodzie).


LMG and Tromblons I've sculpted with soldering iron. I hesitated about Lewis guns (for WW1/Rif War), but so many my other forces already use Lewis guns, so decided on strictly french LMG Fusil-mitrailleur Modèle 1924 M29.
RKMy i granatniki wyrzeźbiłem lutownicą. Wahałem się czy nie użyć rkm Lewisa (zwłaszcza 1WŚw i wojna Rif), ale tak wiele innych moich armii używa rkm Lewisa, więc zdecydowałem się na czysto francuskie rozwiązanie.


Scouts/Jump-off points
Zwiadowcy/Punkty zbiórki


HMG platoon - 4 HMG teams - most used in the interwar period Hotchkiss Mle 1914. Figures HaT (now I would choose Ceasar Miniatures). Guns ordered from Elhiem Miniatures (brilliant as usual).
Pluton CKM - 4 zespoły ckm - najczęściej używanego w międzywojniu Hotchkiss Mle 1914. Figurki HaTa (teraz wybrałbym Ceasar Miniatures), karabiny zamawiane z Elhiem Miniatures (jak zwykle genialne).


Squad of 80 mm mortars. Conversions mainly from Italieri, and especially from a senseless figure "knocking down a lying enemy". Mortars from Elhiem Miniatures.
Drużyna moździerzy 80 mm. Konwersje głównie z Italieri, a zwłaszcza z bezsensownej figurki "dobijającego leżącego wroga". Moździerze z Elhiem Miniatures.


Ammo porters/Sentries
Amunicyjni/Wartownicy


The gun team of the famous French seventy-five, Soixante-Quinze , the first modern gun with a long recoil and a resistor. Used from 1899 to 1950 by France, Entente, Allies, Polish Army until 1939, but also in China and Mexico (anecdotal: in Western movie "Professionals " one of the heroes imitates firing Soixante-Quinze Federales using arrows with dynamite).
Działon artyleryjski sławnej francuskiej siedemdziesiątki piątki Soixante-Quinze, pierwszego nowoczesnego działa z długim odrzutem lufy i oporopowrotnikiem. Działa używanego od 1899 do 1950 przez Francję, Ententę, Aliantów, Wojsko Polskie do 1939, ale również w Chinach i Meksyku (anegdotycznie: w westernie "Zawodowcy" jeden z bohaterów imituje ostrzał Soixante-Quinze Federales przy użyciu strzał z dynamitem).
The cannon made by HaT (seriously great). All conversions done by myself - almost all using a soldering iron. A veteran (HaT), maybe even remembering Mexico, still wearing an old-fashioned uniform with honor.
Działo HaTa (serio świetne). Wszystkie konwersje zrobione samemu prawie wszystkie przy użyciu lutownicy. Dowodzone przez staruszka weterana (HaT) jeszcze z Meksyku wciąż noszącego z honorem przestarzały mundur.


If someone does not want to convert, he can use it
Early War miniatures 75mm Model 1897 Field Gun + Caison + 6 man crew £ 14.50 (code: ww1fregun4)
http://earlywarminiatures.com/product/1-x-75mm-model-1897-field-gun-caison-6-man-crew/
Jak ktoś nie chce konwertować, to może użyć
Early War miniatures 75mm Model 1897 Field Gun + Caison + 6 man crew £14.50 (code: ww1fregun4 )
http://earlywarminiatures.com/product/1-x-75mm-model-1897-field-gun-caison-6-man-crew/

In the future, I will make a squadron of the Circassian cavalry Groupement d 'Escadrons Tcherkess (refugees from the tsarist and Soviet genocide, serving Turkey, France and everybody) based on the announced figures HaT 8315 WWI Russian Cossacks. BTW this Cossacks/Circassian cavalry will be a another versatile unit, from 1905, through 1920, a civil war in China and after 1945 in Middle East.
W przyszłości dorobię szwadron kawalerii czerkieskiej Groupement d' Escadrons Tcherkess (uciekinierów spod carskiego i sowieckiego knuta, służących Turcji, a potem Francji, ostatecznie każdemu) na podstawie zapowiadanych figurek HaT 8315 WWI Russian Cossacks . Swoją droga, ta kozacko-czerkieska jazda będzie super uniwersalnym oddziałem, od 1905, przez 1920, wojnę domową w Chinach a na Bliskim Wschodzie po 1945.In the future, I will also make a fourth platoon of Strelets' figures.
W przyszłości dorobię też czwarty pluton z figurek Streletsa.If you do not have the desire or the ability to convert, you can:
1. Buy brilliant figurines of Elhiem Miniatures (unfortunately not in kepi only in helmet helmets, thus ideal for Syria, Madagascar and Indochina)
2. Buy Solfig (Free France, partly with weaponry and British equipment, i.e. not 1917-1943 only 1940-1947) see thread
3. Ask Early War Miniatures, they may agree, they are already producing a few different heads to the same French trunks , what a problem to cast the French's head in the WW1 kepi.
4. You could convert, for example, these brilliant Pegasus figures
5. Or wait a bit for Strelets figurine:

French Foreign Legion Early XX C.
and
French Foreign Legion on the March
or
French Foreign Legion WWII
(last ones may fought each other in Syria 1941).
The sculpture is sensational. In the past, Strelets had problems with castings, now it has improved significantly and the latest figures are very good. I will probably buy both sets myself.

Jeśli nie ma chęci albo umiejętności do konwersji, można:
1. Kupić genialne figurki Elhiem Miniatures (niestety nie w kepi tylko w hełmach korkowych, czyli idealni do Syrii, Madagaskaru i Indochin)
2. Kupić Solfig (Wolna Francja, częściowo z uzbrojeniem i oporządzeniem brytyjskim, czyli nie na 1917-1943 tylko 1940-1947)wątek
3. Poprosić Early War Miniatures, może się zgodzą, w końcu produkują już kilka różnych głów do tych samych francuskich tułowiów, co za problem odlać głowę Francuzów w kepi z WW1.
4. Możnaby skonwertować np te genialne figurki Pegasusa
5. Lub poczekać chwilkę na figurki Strelets:
French Foreign Legion Early XX C.
oraz
French Foreign Legion on the March
albo
French Foreign Legion WWII
(Te zestawy mogą walczyć ze sobą wzajem np w Syrii 1941). Rzeźba jest rewelacyjna. W przeszłości Strelets miewał problemy z odlewami, teraz się to znacznie poprawiło i najnowsze figurki są bardzo dobre. Sam prawdopodobnie kupię obydwa te zestawy.


Next time:
1. What's the 3rd platoon?
2. How to paint?
Następna razą:
1. Jaki skład ma trzeci pluton?
2. Jak pomalowałem?


I am also looking for ideas on how to strengthen my company. I could use some armored equipment and airforce. I have some FT-17, but something more powerful would be nice.
Szukam też pomysłów czym wzmocnić moją kompanię. Przydałby się jakiś sprzęt pancerny. Mam jakieś FT-17 ale przydałoby się coś nowszego, mocniejszego.

**************************


http://bennosfiguresforum.com/viewtopic.php?f=2&t=6973&p=87962#p87962
http://www.flamesofwar.com/Default.aspx?tabid=110&art_id=1744
http://www.wwpd.net/2014/07/french-colonials-painting-guide.html
https://monlegionnaire.files.wordpress.com/2016/03/what-i-want-i-take.pdf
https://abyssiniancrisis.wordpress.com/2016/01/01/chain-of-commandfrench-foreign-legion/
https://drive.google.com/file/d/0B5kunsSnxsRpNXE3TElvWi1DakE/view
http://collmili95.skyrock.com/15.htmlHope You like it! Until next time!
Mam nadzieję, że się podobało! Do następnego razu!


Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures
Discussion at Facebook
Discussion at www.lead-adventure.de
Dyskusja na Strategie.net.pl


*************************************************************

Chciałbym ogłosić rozpoczęcie kolejnej, XV edycji Konkursu Modelarskiego Forum Strategie, którego ponownie mam zaszczyt być współorganizatorem.
I would like to announce the launch of XV edition of the Modelling Contest of polish forum Strategie.net.pl, which again I am honored to be an co-organizer. At least passive knowledge of polish language will be helfpul.

Zacytuję Raleena, Admina Forum Strategie:

Wszystkich wargamerów malujących figurki zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie modelarskim organizowanym przez Forum Strategie. Nieważne w jaki system bitewny gracie i jaki okres historyczny preferujecie. Również jeśli chodzi o skale modelarskie, możliwości wystawiania prac są szerokie (poruszamy się jednak w ramach skal standardowo stosowanych w wargamingu historycznym). Opracowując formułę tego konkursu staraliśmy się zorganizować go w ten sposób, by mogła w nim wziąć udział jak największa liczba uczestników.

Malowanie prac potrwa do 10.II.2019 r. Potem nastąpi wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród. Czasu na malowanie jest więc sporo i można spróbować sił w każdej z pięciu kategorii konkursowych.

To quote Raleen, Admin of Forum Strategie.net.pl:
We would like to invite all wargamers to take part in a modeling contest organized for the XV time by Forum Strategie.net.pl. Every system and every historical period counts. Nearly every scale of figures. We tried tried to organize it in such a way so as the largest number of participants could participate.

Painting work will continue until 10.II.2019, then voting, selecting winners and awards ceremony. There is a lot of time to paint, and you can try your hand at each of the FIVE categories of competition.


Informacja o kategoriach konkursowych, nagrodach i terminach:
Information about the competition categories , prizes and dates:
HERE

Regulamin konkursu:
Rules of the contest:
HERE


Dział konkursu na Forum Strategie, gdzie prezentowane są prace konkursowe:
Part of forum dedicated to Contest on Strategie.net.pl, with showcases the work of the competition :
HERE


Serdecznie zapraszamy.
We wholeheartedly invite everybody (albeit passive at least knowledge of polish language would help)


Pytania i prośby proszę kierować do mnie via:
Questions and requests, please contact me via:
http://www.strategie.net.pl/viewtopic.php?f=231&t=10093&start=180

środa, 20 grudnia 2017

Cheap, fast, easy & spectacular corrugated metal shanty town slums for wagaming in 20 mm and 28 mm

Today I would like to present to you how to cheaply, quickly and spectacularly fill the wargaming battlefield for the years AD 1850 (I was corrected) - 40 000.
Slums (and hangars, barracks, garages) made of corrugated metal. Literally of REAL aluminum corrugated metal. Water and fireproof. Durable. Ecologic. No spray, no lacquer. Zero skill needed.
Dzisiaj chciałbym wam przedstawić jak stosunkowo tanio, szybko i widowiskowo zapełnić bitewniakowy stół na lata AD 1850 - 40 000.
Slumsy (i hangary, baraki, garaże) z blachy falistej. Dosłownie z prawdziwej aluminiowej blachy falistej. Wodo i ognioodporne. Wytrzymałe. Ekologiczne. Bez sprayu, bez lakieru. Wykonalne nawet przez ludzi pozbawionych umiejętności technicznych.

https://en.wikipedia.org/wiki/Corrugated_galvanised_ironWhat you will need:
Co będzie potrzebne:

A lot of small stiff cardboard boxes
Dużo małych sztywnych pudełek tekturowych

Thicker aluminum foil with packaging of yoghurts and homogenized cheese. The more diverse the packaging, the better. You will need a lot, so it's best to ask your family and friends to collect (you can explain this with an ecological project or the preparation of Christmas decorations). Foil from beer cans is too sharp and will probably scratch figures. Chocolate foil is too thin.
Grubsza folia aluminiowa z opakowań po jogurtach i serkach homogenizowanych. Im bardziej różnorodne opakowania tym lepiej. Potrzebne będzie naprawdę dużo, więc najlepiej poproście rodzinę i przyjaciół, aby zbierali (możecie to tłumaczyć jakimś projektem ekologicznym albo przygotowywaniem ozdób choinkowych). Folia z puszek (po piwie) jest zbyt ostra i porysuje figurki. Folia z czekolad jest za cienka.


Metal toothpaste tube squeezer for the whole 5 USD including (3 months) shipping from China
Metalowa wyciskarka do pasty do zębów za całe 5 USD wliczając przesyłkę z Chin (szła prawie 3 miesiące)

https://www.ebay.com/itm/321697929735#shpCntId


Polymer adhesive glue. Cannot be Elmers glue (constricting), hot glue (metal conduct heat) or superglue.
Klej polimerowy. Nie może być wikol (bo się kurczy), klej gna gorąco (metal przewodzi ciepło) ani cyjanoakrylat.

Wash the aluminum foil, preferably in the dishwasher. Straighten by dragging the blade of the knife. Cut (using scissors) into rectangles that will enter the tube squeezer.
Folie aluminiową myjemy, można w zmywarce. Prostujemy, przeciągając ostrze noża. Tniemy nożyczkami na prostokąty, które wejdą do wyciskarki.

Pass the rectangles of the foil through the extruder to obtain corrugated metal sheets, which will be used to wrap the boxes. It's good idea to paint some of sheets at this time, before glueing.
Przepuszczamy prostokąty folii przez wyciskarkę uzyskując arkusze blachy falistej, których użyjemy do oklejenia pudełek. W tym momencie warto pomalować niektóre arkusze.


In boxes, cut out with a scalpel: windows, doors (they can be on uncut hinges) and optionally roof openings (if you want to have houses opened from above).
W pudełkach wycinamy skalpelem: okna, drzwi (mogą być na niedociętych zawiasach), ew. otwory dachów (jeśli chcemy mieć domy otwierane od góry).


Cover the walls individually (one by one) with a fairly thick layer of polymer glue (so that it fills the recess of the corrugated sheet and reinforces it) and then glue the individual sheets of corrugated sheet. It is good to hide these fragments of corrugated sheet, on which there is too obvious print (or scratch them out).
Dość grubą warstwą polimerowego kleju (tak by wypełnił wgłębienie blachy falistej i ją wzmocnił) obkładamy ściany pojedynczo (jedna po drugiej, nie naraz bo klej ścieknie!), a następnie naklejamy poszczególne arkusze blachy falistej. Dobrze jest schować te fragmenty blachy falistej, na których jest zbyt ewidentny nadruk. Można taki nadruk też zdrapać.After covering the whole box, the whole is painted with a wash (a paint diluted with water and a little detergent), eg in this case Vallejo Wash Rust. The more different washes, the better.
Po oklejeniu całego pudełka całość malujemy jakimś washem (farbą rozcieńczoną wodą i odrobiną detergentu) np. w tym przypadku Vallejo Wash Rust. Im więcej różnych washy, tym lepiej.That's all. The need for zero technical skills and a little organization skill to collect all the boxes and foil. Panda bears will be grateful for recycling this waste.
To wszystko. Potrzeba zero umiejętności technicznych i trochę organizacji by pozbierać te wszystkie pudełka i folię. Misie Panda będą wdzięczne za recykling tych odpadów.Disadvantages? May scratch Your board and figures.
Wady? Może zadrapać stół i figurki.

This shanty goes to my friend Michael Lando. Until next time!
Ten domek jest prezentem dla mojego przyjaciela Michaela Lando. Do następnego razu!


Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures
Discussion at The Guild forum
Discussion at www.lead-adventure.de
Dyskusja na Strategie.net.pl

*************************************************************

Chciałbym ogłosić rozpoczęcie kolejnej, XIII edycji Konkursu Modelarskiego Forum Strategie, którego ponownie mam zaszczyt być współorganizatorem.
I would like to announce the launch of the another one, eighth edition of the Modelling Contest of polish forum Strategie.net.pl, which again I am honored to be an co-organizer . At least passive knowledge of polish language will be helfpul.

Zacytuję Raleena, Admina Forum Strategie:

Wszystkich wargamerów malujących figurki zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie modelarskim organizowanym już po raz ósmy przez Forum Strategie. Nieważne w jaki system bitewny gracie i jaki okres historyczny preferujecie. Również jeśli chodzi o skale modelarskie, możliwości wystawiania prac są szerokie (poruszamy się jednak w ramach skal standardowo stosowanych w wargamingu historycznym). Opracowując formułę tego konkursu staraliśmy się zorganizować go w ten sposób, by mogła w nim wziąć udział jak największa liczba uczestników.

Malowanie prac potrwa do 25.II.2018 r. Potem nastąpi wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród. Czasu na malowanie jest więc sporo i można spróbować sił w każdej z pięciu kategorii konkursowych, w tym terenu!

To quote Raleen, Admin of Forum Strategie.net.pl:
We would like to invite all wargamers to take part in a modeling contest organized for the eighth time by Forum Strategie.net.pl. Every system and every historical period counts. Nearly every scale of figures. We tried tried to organize it in such a way so as the largest number of participants could participate.

Painting work will continue until 25.II.2018, then voting, selecting winners and awards ceremony. There is a lot of time to paint, and you can try your hand at each of the FIVE categories of competition, including terrain.


Informacja o kategoriach konkursowych, nagrodach i terminach:
Information about the competition categories , prizes and dates:
HERE

Regulamin konkursu:
Rules of the contest:
HERE


Dział konkursu na Forum Strategie, gdzie prezentowane są prace konkursowe:
Part of forum dedicated to Contest on Strategie.net.pl, with showcases the work of the competition :
HERE


Sponsorami nagród w konkursie są:
Sponsors of prizes in the competition are :
Serdecznie zapraszamy.
We wholeheartedly invite everybody (albeit passive at least knowledge of polish language would help)


Pytania i prośby proszę kierować do mnie via:
Questions and requests, please contact me via:
http://www.strategie.net.pl/viewtopic.php?f=231&t=10093&start=180