wtorek, 3 listopada 2015

1:72 / 20 mm WW2 USA Paratroopers

Hello. Today I would like to present my 20 mm / 1/72 company of American WW2 paratroopers.
Cześć. Dzisiaj przedstawię moja 20 mm / 1:72 kompanię amerykańskich spadochroniarzy z 2 wojny światowej.

Figures of Esci/Italieri, Italieri AntiTank, Revell, Ceasar Miniatures and CP Models/TQD castings (last ones are metal, but even so they match perfectly, BTW those are probably best figures in 20 mm, wholeheartedly recommended).
Figurki Esci/Italieri, Italieri AntiTank, Revella, Ceasar Miniatures i CP Models/TQD castings (metale, ale idealnie pasują do pozostałych, genialne, najlepsze figurki w 20 mm, goraco polecam).
Figures painted green - for 1944-1945. As usually I wanted fastest way (speed painting) and went with:
1. Army Painter spray Necrotic Flesh
2. GW Athonian Camoshade wash
3. drybrush Army Painter Necrotic Flesh
4. equipemnt, weapons, skins, boots etc etc...
I am satisfied.
Figurki pomalowane na zieleń - 1944/45. Jak zwykle chciałem jak najszybszej metody i wymyśliłem takie cuś:
1. Army Painter spray Necrotic Flesh
2. GW Athonian Camoshade wash
3. drybrush Army Painter Necrotic Flesh
4. oprządzenie, ekwipunek, bron, skóra etc etc...
Jestem zadowolony.


Marked with great decals of Mustang Game Systems (15 mm, but fit like a glove up to 20 mm , recommended) as the 101st Airborne Division, but what the hell , I'll use them also in Italy, Africa, Norway and adventures in the style of pulps (against vampires, Predator, Goulds, dinosaurs, the NKVD or Cthulhu).
Oznaczone świetnymi kalkomaniami Mustang Game Systems (15 mm, a pasują jak ulał do 20 mm, polecam) jako 101st Airborne Division, ale co mi tam, będę ich też używał i we Włoszech, i w Afryce i w Norwegii, i przygodach w stylu pulp (przeciwko wampirom, Predatorowi, Gouldom, dinozaurom, NKWD czy Cthulhu).


Based on historical OdB it is whole company, both 1943 (3 platoons of 2 squads each) and 1945 (2 platoons of 3 squads each)...
Na podstawie historycznego OdB wyszła mi cała kompania zarówno wz. 1943 (3 dwudrużynowe plutony) albo wz. 1945 (2 trzydrużynowe plutony)...

HQ: officers and radiomen
Oficerowie i radiooperatorzy.

Medic and wounded tanker/pilot. Pilot figure after had been painted fell and broke right arm. I had to reuse it somehow. Welding and painting armband helped to hide figure's damage.

Sanitariusz i ranny czołgista/pilot. Po pomalowaniu figurka spadła, ramię się złamało, musiałem to jakoś ukryć. Lutownicą wyrzeźbiłem temblak.NCOs. Conversions: transplanted corpses.

Podoficerowie. Konwersje tułowiów.


During D-Day apparently every fourth paratrooper had Thompson SMG. Especially used by scouts, "assault" teams and sapper squads.
W trakcie D-Day ponoć co czwarty spadochroniarz miał pistolet maszynowy, początkowo dominował jakże lubiany "tomigan". Powszechny wśród zwiadowców, w zespołach "szturmowych" i saperskich.

Rilemens. Conversions: transplanted corpses.
Żołnierze, strzelcy. Konwersje tułowiów.

Tankhunters.
Łowcy czołgów.I can also turn an ordinary platoon into assault/pioneer platoon (SMGs, explosives, flamethrower, more bazookas). Flamethrower converted from Revell US Marine.
Mogę też zmienić zwykły pluton w pluton szturmowo-saperski (PMy, ładunki wybuchowe, miotacz ognia, więcej bazook). Miotacz ognia konwertowany z US Marine Revella.The sharpest support weapon of rifle platoon: 60 mm mortar (one per platoon). Effective, rapid and accurate, also in setting smoke screens, but relatively low ammunition stocks limited the use to the key moments of the battle.
Najgwałtowniejsza broń wsparcia plutonu strzeleckiego: 60 mm moździerz (jeden na pluton). Skuteczny, błyskawiczny i celny, również w stawianiu zasłon dymnych, jednak szybkie zużycie szczupłych zapasów amunicji ograniczały zastosowanie do kluczowych momentów walki.Beloved by all of us: Browning Automatic Rifles. Used unofficially in Italy by 504 PIR, during the D-Day by 505 PIR, and by 101 during St Mere Eglise defense . After Normandy used officially 1-2 per squad.
Ukochane przez nas wszystkich Browning Automatic Rifles. Używane nieoficjalnie we Włoszech przez 504 PIR 82 DSpad, w trakcie D-Day przez 505 PIR 82 DSpad, a przez 101 DSpad już w trakcie obrony St Mere Eglise. Oficjalnie powszechnie używane po Normandii, 1-2 na drużynę.Links:
http://theminiaturespage.com/boards/msg.mv?id=312958
http://theminiaturespage.com/boards/msg.mv?id=238472
http://theminiaturespage.com/boards/msg.mv?id=324089


Basic machine gun of US Paras: light machine gun M1919A4 (later A6) Browning.
Podstawowa broń maszynowa kompanii strzeleckiej: lekki karabin maszynowy M1919A4 Browning.
My camera somehow falsifies colors. Not true:
Mój aparat przekłamuje kolory. To nie są prawdziwe kolory:


True real life color - less green, more gray:
Prawdziwe, rzeczywiste kolory - zielonkawoszary:


Plus usual historical support of one section (4x LMG M1919A4 Browning) of Light Machine Gun Platoon (4 MGs per frontal rifle company). Although it used the same weapon as rifle companies, these soldiers were machine guns specialists (specialized training, more ammunition, indirect fire, tables, registration, etc), and are therefore differently based. May be treated as MMG, not LMG?
Plus typowe wsparcie półplutonem LKM ("section": 4 x LMG M1919A4 Browning), przypadające z batalionu na każdą wysuniętą kompanię strzelecką. Choć posługiwali się tę samą bronią co kompanie strzeleckie, żołnierze ci byli specjalistami broni maszynowej (specjalistyczne szkolenie, więcej amunicji, ogień pośredni, boczny, tabele, rejestracja etc), dlatego też są inaczej zapodstawkowani. Może będę ich traktował raczej jako MMG, a nie LMG?


"Generally speaking, a Rifle Company tasked with an assault role could expect the support of a four gun Platoon, which enabled a Section to be sited on each flank taking the target under crossfire."
www.bayonetstrength.150m.com/


As You may noticed, I mark every SAW/BAR/MG base with shells made of brass wire cut into few mm segments. It may be not so subtle, but it's easy to find SAWs. If there is too much "shells" I just cover it with static grass.
Mogliście zauważyć, że oznaczam każdą podstawkę broni maszynowej "łuskami" zrobionymi z pociętego na kawałeczki mosiężnego drutu. To nie jest najsubtelniejsza metoda, ale pozwala łatwo znaleźć erkamistę. Jeśli uznam, że "łusek" jest za dużo, przykryje je trawką.


I did not painted battalion 81 mm mortar platoon, because in reality it would fire off the board.
Batalionowego plutonu moździerzy 81 mm nie malowałem, bo ew. ogień prowadzi spoza planszy.

These figures cropped at Mohawk represent the most motivated soldiers (Big Men). In my system, these figures are used to mark squads with increased morale. In most systems can also used as a squad of patchfinders . Coversions as usual: implanted head, immodestly say sometimes quite successfully.
Te figurki ostrzyżone na irokeza reprezentują najbardziej zmotywowanych żołnierzy (bohaterów). W moim systemie te figurki służą do zaznaczania drużyn o podwyższonym morale. W typowych systemach mogą też być wystawieni jako drużyna patchfinders. Jak zwykle przeszczepiałem głowy, nieskromnie powiem, że niekiedy dość udanie.

These prone figures may be used to mark either entrenched or pinned squads.
Te leżące figurki mogą służyć do zaznaczenia drużyn okopanych albo przyduszonych.These mismatched figures are used in my system to mark stragglers or misdropped. These soldiers may move semirandomly (toward random direction or toward the sound of American machine guns) and if they are in the vicinity of the US unit they may try to join (unless they forget the password... ). Returning straggler may even be a specialist, f.ex.: interpreteur, engineer, sniper, FAO, chaplain - determined randomly. Of course Germany also are hunting stragglers, to interrogate them and for VPs.
Te niepasujące do niczego figurki oznaczają w moim systemie maruderów czy zagubionych na planszy przy zrzucie pojedynczych żołnierzy. Żołnierze ci mogą poruszać się (albo nie) półlosowo (w stronę losową lub w kierunku odgłosu amerykańskich karabinów maszynowych), a jeśli są w pobliżu oddziału amerykańskiego dołączają doń (chyba, że zapomną hasła...). Powracający maruder może się okazać jakimś specjalistą: tłumaczem, saperem, snajperem, FAO (obserwatorem), kapelanem, co jest określane losowo w momencie odnalezienia/schwytania. Oczywiście Niemcy również próbują złapać maruderów, po to aby ich przesłuchać i po Punkty Zwycięstwa.These figures may be used to mark either abovementioned stragglers/missdroped or point of paradrops.
Te figurki mogą służyć do zaznaczenia wcześniej wymienionych maruderów albo punktów zrzutu.I sculpted these containers in greenstuff and painted in 4 historical colors. Two containers are from Revell, two were sculpted. Color of parachute signaled US Paras the contents of the container. The color code was been changing before every operation, so contents of container was a mistery for a Germans.
Własnoręcznie wyrzeźbiłem w greenstuffie spadochrony zasobników zrzutowych, pomalowane w 4 historycznych kolorach. 2 kontenery są z Revella, dwa też wyrzeźbiłem. Kolor spadochronu sygnalizował Amerykanom zawartość zasobników. Kod kolorów był zmieniany przy każdej operacji, toteż zawartość danego kontenera była dla Niemców zagadką (jajko-niepodzianka).These markers can be used as a objective, Jump -Off Points (Chain of Command) or reinforcements points.
Znaczniki spadochronu zasobnika zrzutowego mogą być wykorzystywane w grze: jako cel terenowy (objective), Jump-Off Points (w Chain of Command) lub punkt uzupełnień.
In my system I set them randomly (as well as abovementioned stragglers) on the board outside the players starting zone.
AFTER that assets available to the US Paras are determined. These assets (content of containers) are described at paper cards 2x2 cm. Here's the list (I gladly accept any new suggestions):

1: BARs
2: flamethrower
3: explosives and mines
4: radio station
5: medikits
6: extra ammunition
7: sniper rifle
8: rifle grenades
9: smoke grenades
10 grenades
11: Thompsons
12,13,14,15: LGM
16,17: 60 mm mortar
18: food, chocolate, chewing gum, condoms (helps impressing civilians)
19: fuel
20: propaganda and dictionaries (helps interrogating POWs and civilians)
21 (hypotetical): container mined with explosive charges - it's a trap!

W moim systemie wystawiam je losowo (tak jak w/w maruderów) na planszy poza strefami rozstawienia graczy.
NASTĘPNIE określane są zasoby dostępne Amerykanom. Zasoby te (zawartość zasobników zrzutowych) opisane są na kartonikach 2x2 cm. Lista poniżej (chętnie akceptuję nowe propozycje):

1: karabiny BAR
2: miotacz ognia
3: materiały wybuchowe i miny
4: radiostacja
5: materiały opatrunkowe
6: amunicja dodatkowa
7: karabiny snajperskie
8: granaty nasadkowe
9: świece dymne (w tym do oznaczania celu nalotu)
10: granaty
11: Thompsony
12,3,14,15: KM
16,17: 60 mm moździerz
18: żywność, czekolady, gumy do żucia, prezerwatywy (ułatwia obłaskawianie ludności cywilnej)
19: paliwo
20: materiały propagandowe, słowniki (ułatwia przesłuchiwanie jeńców i ludności cywilnej)
21(hipotetyczny): kontener zaminowany - mina-pułapka?Some of the cards are removed before the game without notifying anyone about their content (containers which have been lost or misdrop).

After setting those markers, US player points chosen container and randomly draws one card. He reads it (the content of the container) secretly and hide the card under a pointed parachute marker. The US player always knows and can remind himself what the container contents (since US Paras know the correct parachute color code).

The German player can not read the contents of cards without German squad intercepting container. If German officer successfully interrogates a US POW, Germans can get a a glimpse of color parachute code and read a single card.

All the rest of cards represent the assets available to the US player at the start of the game (containers intercepted by US Paras before the start of the game, also outside the board).

Thanks to this mechanism: the US player will not initially have a whole assortement of weapons or equipment; both players are encouraged to look for conainers; game is less static.

Most containers is useless for the German player.

Część karteczek usuwana jest z gry bez powiadamiania kogokolwiek o ich zawartości (zasobniki, które zaginęły lub spadły poza planszą na niemiecką stronę).

Gracz amerykański wskazuje znacznik spadochronu i losuje po jednej karteczce. Zapoznaje się z jej treścią (zawartością zasobnika zrzutowego) w tajemnicy przed graczem niemieckim i umieszcza pod zadeklarowanym znacznikiem spadochronu. Gracz amerykański wie i zawsze może sprawdzić, który znacznik co zawiera (Amerykanie znają kod kolorów spadochronu).

Gracz niemiecki nie może się zapoznać z treścią karteczki (zawartością zasobnika) bez zdobycia zasobnika. Oficer niemiecki przesłuchując jeńca amerykańskiego może poznać kod kolorów i podejrzeć jeden znacznik.

Pozostałe karteczki oznaczają zasoby dostępne graczowi amerykańskiemu od początku gry (zasobniki, do których Jankesi zdołali dotrzeć przed rozpoczęciem gry, również poza planszą).

Dzięki takiemu mechanizmowi: gracz amerykański nie będzie początkowo dysponował całością posiadanej broni wsparcia czy zespołowej; obaj gracze mają zachętę do poszukiwania zasobników; gra jest mniej statyczna.

Większość zasobników zrzutowych jest dla gracza niemieckiego bezużyteczna.http://theminiaturespage.com/boards/msg.mv?id=385907


Bailed out Sherman's crew, supporting US Paras.
Załoga zniszczonego Shermana, wspierającego spadochroniarzy.Now just glue the grass and tufts ....

Teraz tylko przylepić trawkę i kępki....
Hope You like them. Geronimo!
Mam nadzieję, że się podobało. Najkrótszą drogą!

Dyskusja na Strategie.net.pl
Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures

26 komentarzy:

 1. Odpowiedzi
  1. Może kiedyś postrzelają do twoich Japończyków. ;)

   Usuń
 2. Ładna gromadka. Kompania to około 100 ludzi i pewnie tyle tu się ich znajdzie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W 1944 kompania strzelecka liczyła 127 ludzi. Mam więcej, bo a) przydzielone spoza kompanii MMG wsparcia b) nie wszystkie figurki da się wykorzystać w każdym scenariuszu, np BARzystów.

   Usuń
 3. Robią wrażenie. Super robota!

  OdpowiedzUsuń
 4. Niezła gromadka i bardzo ciekawe zasady. Podoba mi sie szczególnie zasady dla maruderów i zasobników. To może bardzo wzbogacić kazdą grę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo dziękuję.
   Rozwiązanie to dodaje to siurpryzy i wielowymiarowości rozgrywki. Gracz amerykański (w mniejszym stopniu niemiecki) musi zrównoważyć (udawany? przed graczem niemieckim) głód zasobów z głównymi celami rozgrywki.

   Usuń
  2. I to jest znakomity pomysł, dodaje rozgrywce smaku.

   Usuń
 5. Odpowiedzi
  1. Wash GW Athonian Camoshade na mundury.

   Oczywiście washe Valleyo różne (Siena Wash Valleyo głównie) do oporządzenia. Black Wash Valleyo na broń, przed rozjaśnieniem.

   Usuń
 6. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 7. Super :), z czego robisz podstawki pod leżących żołnierzy i czym je smarujesz, że mają taką drobną fakturę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Podstawki robię z różnych stalowych podkładek. Szukam je po hipermarketach budowlanych (np te długie pod tych ciągnących spadochron są z Liroy Merlin/Castoramy). Czasem jako elementy w zamkach magnetycznych. Najtrudniej znaleźć te grubości 1-2 mm podłużno-półokrągłe (półokola z obu stron prostokąta) 40 x 15 mm dla figurek leżących i 50 x 15 mm dla RKMistów leżących. Wycinaliśmy je laserem przez zbiorowe zamówienie na forum, ale mi się powoli kończą. Fajnie byłoby je ponownie zorganizować...

   Usuń
  2. Acha, fakturę podstawek uzyskuję kilkuetapowo: 1. przyklejam figurkę do podkładki metalowej klejem dwuskładnikowym o 24h czasie stygnięcia (najmocniejszy) 2.Po wyschnięciu wyrównuje klejem dwuskładnikowym powierzchnię bazy figurki z lustrem kleju otaczającym bazę figurki. 3. Po wyschnięciu na koniec nakładam cieniutką warstewkę kleju dwuskładnikowego i zasypuje bardzo drobnym piaskiem dla zwierząt z pojedynczymi ziarenkami większego piasku budowlanego..

   Usuń
 8. Kawał naprawdę świetnej roboty, szybko i efektywnie, jestem pod wrażeniem i moje gratulacje!
  Niestety z historycznej perspektywy jestem w kropce. Kolor mundurów jednak bardziej podchodzi mi pod używane jako standard w operacji ''Market Garden'' M43 ( w Normandii - używane bardzo sporadycznie), pomijam tu fakt, że figurki Esci i Caesara noszą M42 (sam niedawno malowałem oddział z Esci dla kumpla na ''M-G'' właśnie na zielono). Dodatkowo są to spadacy ze 101 st Airborne Divsion - więc naszywka/opaska z amerykańską flagą również wskazuje bardziej na walki w Holandii niż Francji, (w Normandii jedynie 82nd Airborne Div. nosiła flagi). Niestety, w takim wypadku odpadają ''gieroje'' ofrygani na irokeza. Z tego co pamiętam, Ambrose w ''Kompanii braci'' cytował jednego ze spadochroniarzy, mniej więcej - '' po stratach poniesionych w Normandii nie było już żadnych irokezów czy malowania twarzy'' ani innego eksponowania hurra optymizmu czy brawury... Nie wiem, może to po prostu takie moje zmanierowane wyczuleniem na historyczne smaczki marudzenie starego dziada :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Figurki z irokezem trzeba było pomalować, bo żal je wyrzucać, a hełmów nie miałem jak dorobić. Musieli być ze 101, bo w 82 prawie nie było irokezów, poza tym naszywka 101 jest fajniejsza. :) Irokezy bywały też w Market Garden:
   https://www.cpp.edu/~rosenkrantz/paratroop/jump.htm
   ale rzeczywiście znacznie rzadziej:
   http://www.theminiaturespage.com/boards/msg.mv?id=179703

   Bez sensu było malować część pod Normandię, a część pod M-G. A gdzie Afryka i Sycylia i Ren? Musiałem pójść na jakiś kompromis.

   Długo deliberowałem nad kolorami, i wybrałem kolor M42, według większości źródeł w 101 DSpad najczęściej jasnozielonobeżowy, w przeciwieństwie do ciemnozielonego M43. Kolor M42 jest przedmiotem wielu kontrowersji, bo był produkowany oficjalnie w Olive Drab#3 w kilku odcieniach, zmieniających się w ciągu lat. Dodatkowo łatwo łapał pył i szybko nabierał odcienia otoczenia, co dobrze widać w "Szeregowcu Ryanie" (nawet uwzględniając filtry używane w tym filmie). Większość źródeł zaprzecza, żeby najczęstszym odcieniem był kolor żółty/piaskowy jak na niesławnej ilustracji Italieri. Takiego koloru nabierały mundury po wygotowaniu ich w winie w celu usunięcia drażniącego impregnatu, co zdarzało się nieczęsto w 101 DSpad.

   https://www.google.pl/search?q=M42+jacket&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI3Lmgy-b3yAIVIs9yCh2BOAfN&biw=1280&bih=659

   http://www.nramuseum.com/media/940525/d-day.pdf
   http://1939-45.co.uk/usparalookflash.html
   http://www.artizandesigns.com/guides/USAirborneColours.pdf
   http://www.sproe.com/u/uniform-paratrooper.html
   http://4.bp.blogspot.com/-F20xBg8HtSk/VRRXrFgVRYI/AAAAAAAADtg/iAb-sLWED5M/s1600/2.jpg
   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/65617.jpg
   http://www.digitaljournal.com/img/8/0/1/6/6/7/i/1/1/9/p-large/.Sully_WWII_Weekend_2012.5.JPG
   http://farm1.staticflickr.com/120/294853368_90e71651a5_z.jpg
   http://www.alexcastro.com/wp-content/uploads/2008/11/6a00d8345642cc69e200e54f52efaa8834-640wi-2.jpg

   Jedynym ustępstwem co do historyczności są flagi na rękawach. Tu miałem zgryz. I nie tylko ja.
   http://www.modeldads.co.uk/Life-at-the-Front/wordpress/feel-my-pain-101st-airborne-shoulder-flags/
   Ale skoro miałem kalkomanie.... Nałożyłem je, bo są ikoniczne.. :D

   Usuń
 9. Czaję bazę, czyli jednak Normandia :) i w m42 poszedłeś, które ja błędnie po lekko zielonkawym odcieniu zinterpretowałem jako m43. Co do 101st Airborne i jej mundurów, wyposażenia oraz problemów z doborem farb - niestety jako rekonstruktor i modelarz znam ten ból aż za dobrze - jako że jest to moja ulubiona jednostka z 2WŚ, podobnie jak przedstawiające ją figurki Esci. Odnośnie ilustracji pana Ravy - może klimatyczne, ale często kulejące jeśli chodzi o poprawność historyczna podobnie jak sugerowane przez Italeri kolory, po prostu trzeba poeksperymentować i dobierać kolorki ''na oko''.
  Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam serdecznie życząc dalszych sukcesów w malowaniu figurek i z niecierpliwością czekam na równie wspaniałe efekty jak ci Spadacy :)
  Tomek
  PS, fajny link dotyczący OD 3 http://www.atthefrontshop.com/SearchResults.asp?Cat=471

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Twój link rzeczywiście świetny. Dzięki. :)

   Mój aparat jak napisałem w poście przekłamuje, najbardziej zbliżony do rzeczywistego koloru figurek jest na tym zdjęciu:
   https://farm6.staticflickr.com/5833/22025474623_5dab9bb95e.jpg

   Szczerze pisząc, jestem z siebie dumny, że znalazłem IMVHO idealny odcień munduru, co zresztą Twój link potwierdza. Sprawdziłem kilkadziesiąt kombinacji, różne mieszanki, producentów (normalnie używam Valleyo), kolejne glaze'y i drybrushe, i na koniec to Army Painter Necrotic Flesh + GW Athonian Camoshade był strzałem w dziesiątkę.Sam się zdziwiłem prostotą rozwiązania.

   Bardzo dziękuję za miłą i kompetentną dyskusję. :)

   Usuń
 10. Great paint-job & your parachutes look amazing.

  OdpowiedzUsuń
 11. Gorgeous paintwork (and fast too it seems!). Good to see Chain of Command being played in Poland too. Didn't know about the colored parachutes, nice addition.

  OdpowiedzUsuń
 12. Thanks! :) Yep, CoC is quite popular here.

  As I have already wrote at Bennno Figures, colored parachutes were for containers only - to help find them. Color of parachute signaled Paras the contents of the container: ammo, food, fuel, weapons etc. The color code had been changed before every operation, so contents of container was a mistery for a Germans.

  Such colorful parachutes would be dangerous for paras, so soldiers parachutes were green/khaki colors, sometimes even camouflaged.

  Other nations used the same system.

  Some unfortunate ww2 paras were using white training parachutes during combat jump (more often in USSR).

  OdpowiedzUsuń
 13. Great post. I am dealing with many of these issues as well..

  OdpowiedzUsuń

Sorry for verification, bad I was flooded with spam comments.