środa, 1 kwietnia 2020

1:72 / 20 mm pulp Muslim Natives - part 1: Italieri, RedBox, Waterloo

Today I would like to present my Muslim Natives - part 1.
One of the most universal, versatile groups of figures.
From the Middle Ages to today (of course not all but still).
From Black Africa (Baluchis) including Zanzibar (slave hunters),
through North Africa: Morocco, Algeria (pirates!), Libya (Italian auxiliary units in WW1/WW2), Egypt,
Balkans,
Near East,
Middle East, Caucasus, Volga Region (Back Of Beyond, Basmachi)
Afghanistan, India, Pakistan (North West Frontier)
Mongolia and China (Uighurs, Warlords, pirates, rebellions of Kumul and Ili)
to the Far East and Indonesia.
Chciałbym przedstawić Muzułmańskich tubylców - dzisiaj część pierwsza.
Jedna z najbardziej uniwersalnych, wszechstronnych grup figurek.
Od średniowiecza po dziś (oczywiście nie wszystkie ale jednak).
Od Czarnej Afryki (Baluchis) w tym Zanzibar (łowcy niewolników),
przez Afrykę Północną: Maroko, Algierię (piraci), Libię (włoskie jednostki pomocnicze w 1 i 2 WŚw), Egipt,
Bałkany,
Bliski Wschód,
Środkowy Wschód, Kaukaz, Powołże (Back Of Beyond, Basmachi)
Afganistan, Indie, Pakistan (North West Frontier)
Mongolia i Chiny (Ujgurowie, Warlordowie, piraci, powstania Kumul i Ili)
po Daleki Wschód i Indonezję.


Mit freundlichen Grüßen für Guido Aydin. Ich hoffe, Sie nach der Pandemie zu treffen.

In pulp scenarios they can represent not only the forces of players, but also the hostile game environment, tool of the Game Master, Non-Player-Characters, - natives, guarding treasures and hostile to (almost) all players (like my African Tribes in Black Africa scenarios).
W scenariuszach pulpowych mogą reprezentować nie tylko siły części graczy, ale również wrogie środowisko gry, narzędzie Mistrza Gry, NPCów, - tubylców, strzegących skarbów i wrogich (prawie) wszystkim graczom (podobnie jak moi Czarnoskórzy w scenariuszach Czarnej Afryki).In pulp scenarios, when used as NPC, scouts usually appear first. As in Westerns, the first warning for players is the scout on the hill. Players should as soon and silently as possible: eliminate, cheat (hide / trick to mislead) or tame/bribe scouts. Some scout may transform into snipers. Or Jump Of Point, in Chain Of Command terms.
W scenariuszach pulpowych, użycia jako NPC, zazwyczaj najpierw pojawiają się zwiadowcy. Jak w Westernach, pierwszym ostrzeżeniem dla Graczy jest zwiadowca na wzgórzu. Gracze powinni jak najszybciej i najciszej wyeliminować, oszukać (ukryć się/fortelem wprowadzić w błąd) albo obłaskawić/przekupić zwiadowców. Niektórzy zwiadowcy mogą przekształcić się w snajperów. Albo w Jump Of Point, posługując się terminologią Chain Of Command.

Scouts may bring warbands. The warbands are specialised into:
- assault groups (armed with melee weapons, aiming to close, especially in built-up areas, mountains etc.),
- shooting groups (armed with firearms, usually black powder muskets straight from the Civil War, after all, loads can be produced by yourself).
There are also HQ, "snipers", machinegun or cannon.
Zwiadowcy mogą sprowadzić bandy. Bandy podzielone są na:
- grupy szturmowe (uzbrojone w broń białą, dążące do zwarcia, zwłaszcza w terenach zabudowanych, górach etc),
- grupy strzeleckie (uzbrojone w broń palna, naczęściej czarnoprochowe muszkiety rodem w Wojny Secesyjnej, wszak ładunki można wyprodukować samemu).
Są też: dowódcy, "snajperzy", ckm lub armata.


Today I present some of armed only with melee weapons: swords, sabers, daggers and spears.
Dziś przedstawię cześć spośród uzbrojonych wyłącznie w broń białą: miecze, szable, sztylety i włócznie.

I used the following sets:
Użyłem następujących zestawów:

RedBox Afghan Warriors Set 72004

ESCI/Italieri Muslim Warriors

Waterloo 1815 Set 011 Dervish Infantry


I've already shown how I converted these figurines using soldering iron.
Pokazałem już wcześniej, jak skonwertowałem te figurki przy użyciu lutownicy.

Spearmen
Włócznicy
Those militia do not even have shields.
Ci biedacy nie mają nawet tarcz.Fanatics
Fanatycy


Sultan bodyguards
Strażnicy sułtana

Pirates & cutthroats
Piraci i nożownicy
Hope You like it! Until next time! We will shoot!
Mam nadzieję, że się podobało! Do następnego razu! Postrzelamy!

Discussion at TMP
Discussion at Benno Figures
Discussion at Facebook
Discussion at www.lead-adventure.de
Dyskusja na Strategie.net.pl

6 komentarzy:

Sorry for verification, bad I was flooded with spam comments.